building.lv skaitļos

Lietotāji online91
Aktīvie uzņēmumi13
Nozares raksti32746
CZ-Prāga: Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi : building.lv - par būvniecību Latvijā

CZ-Prāga: Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi

Dokumentu iesniegšanas termiņš 02-07-2009 Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts: Předmětem VZ je pokládka předizolovaného potrubí 2 x DN 500 mezi zapojovacím místem na severní straně ul. Pobřežní a obj. R01 zdroje Holešovice. Součástí stavby je i realizace nové přípojky v délce cca 93 m a položení přípojky v ulici U Průhonu. Celková délka hl. trasy TN je cca 3656 m, délka přípojek cca 333 m. Součástí stavby je ražená štola pod dnem Vltavy v délce cca 180 bm o vnitřním rozměru cca 2,4 m x 3 m. Předmětem VZ je také vysazení odboček V01—V14, na které budou v budoucnu navazovat nové horkovodní přípojky. Dále je předmětem zakázky provedení potřebných přeložek inž. sítí, staveništních a definitivních elektripřípojek, položení sdělovacího metalického kabelu. Více viz. ZD.

CZ-Prāga: Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi

2009/S 102-147490

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU – SABIEDRISKIE PAKALPOJUMI

Būvdarbi

I IEDAĻA: LĪGUMSLĒDZĒJS
I.1) NOSAUKUMS, ADRESE(-S) UN KONTAKTPUNKTS(-I):

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Ievērībai Ing. Hana Krumlová, CZ-170 00 Praha 7. Tālr. +420 266752733. E-pasts hkrumlova@ptas.cz. Fakss +420 266752793.

Papildu informāciju var saņemt: NOSTA—HERTZ spol. s r. o., Perucká 61/13, Kontakti kancelář NOSTA—HERTZ, Perucká, Praha 2, Ievērībai Dagmar Augustinové, CZ-120 00 Praha 2. Tālr. +420 222511807. E-pasts daugustinova@nostahertz.cz. Fakss +420 222511808.

Specifikācijas un papildu dokumentāciju (ieskaitot dokumentus attiecībā uz dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: NOSTA—HERTZ spol. s r. o., Perucká 61/13, Kontakti kancelář NOSTA—HERTZ, Perucká, Praha 2, Ievērībai Dagmar Augustinové, CZ-120 00 Praha 2. Tālr. +420 222511807. E-pasts daugustinova@nostahertz.cz. Fakss +420 222511808.

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jānosūta: NOSTA—HERTZ spol. s r. o., Perucká 61/13, Kontakti kancelář NOSTA—HERTZ, Perucká, Praha 2, Ievērībai Dagmar Augustinové, CZ-120 00 Praha 2. Tālr. +420 222511807. E-pasts daugustinova@nostahertz.cz. Fakss +420 222511808.
I.2) LĪGUMSLĒDZĒJA GALVENĀ DARBĪBAS JOMA VAI JOMAS:
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS
II.1) APRAKSTS
II.1.1) Līguma nosaukums, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
Napojení oblasti Holešovic na PTS — 2. stavba: Tepelný napáječ Libeň — Holešovice.
II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta:
Būvdarbi.
Realizācija.
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta: Hlavní město Praha.

NUTS kods: CZ010 .
II.1.3) Paziņojums paredz:
Iepirkuma līgumu
II.1.4) Informācija par pamatnolīgumu:
II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts:
Předmětem VZ je pokládka předizolovaného potrubí 2 x DN 500 mezi zapojovacím místem na severní straně ul. Pobřežní a obj. R01 zdroje Holešovice. Součástí stavby je i realizace nové přípojky v délce cca 93 m a položení přípojky v ulici U Průhonu. Celková délka hl. trasy TN je cca 3656 m, délka přípojek cca 333 m. Součástí stavby je ražená štola pod dnem Vltavy v délce cca 180 bm o vnitřním rozměru cca 2,4 m x 3 m. Předmětem VZ je také vysazení odboček V01—V14, na které budou v budoucnu navazovat nové horkovodní přípojky. Dále je předmětem zakázky provedení potřebných přeložek inž. sítí, staveništních a definitivních elektripřípojek, položení sdělovacího metalického kabelu. Více viz. ZD.
II.1.6) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV):

45231000.
II.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement):

II.1.8) Sadalījums daļās:

II.1.9) Var iesniegt piedāvājuma variantus:

II.2) LĪGUMA APJOMS VAI ROBEŽAS
II.2.1) Kopējais apjoms vai galējās robežas:
Paredzamā vērtība, bez PVN: 387 000 000 CZK.
II.2.2) Iespējas:
Nē.
II.3) LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS VAI IZPILDES TERMIŅŠ:
Uzsākšana: 15.10.2009. Izpilde: 30.11.2010.

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
III.1) NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMU
III.1.1) Vajadzīgās iemaksas un garantijas:
Jistota ve výši 7 000 000,- CZK více viz zadávací dokumentace (výzva k podání nabídky). Jistotu budou poskytovat uchazeči, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē:
Zadavatel poskytne 4 zálohy: I. záloha ve výši do 10 % do 30 dnů po podpisu smlouvy, II. záloha ve výši do 25 % v listopadu 2009, III. záloha ve výši do 25 % v dubnu 2010, IV. záloha ve výši do 30 % v červnu 2010, všechny zálohy z celkové ceny díla bez DPH, zůstatek bude doplacen po ukončení a předání díla. Více viz ZD.
III.1.3) Juridiskā forma, kādā jāapvienojas komersantu(uzņēmēju) grupai, kurai tiks piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības:
III.1.4) Citi konkrēti nosacījumi, kas attiecināmi uz līguma izpildi:
Nē.
III.2) DALĪBAS NOSACĪJUMI
III.2.1) Komersantu (uzņēmēju) personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesiju vai arodu reģistros:
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: § 53 odst. 1 ZVZ způsobem dle § 53 odst. 2 ZVZ; § 54 písm. a) — výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; písm. b) — doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu VZ, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění k podnikání v rozsahu: — provádění staveb jejich změn a odstraňování, — projektová činnost ve výstavbě, — výkon zeměměřičských činností, — inženýrská činnost; písm d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to minimálně v rozsahu: 1) Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby; 2) Oprávnění k provádění geodetických prací; 3) Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem; 4) Osvědčení osoby odpovědné za práce prováděné hornickým způsobem; 5) Oprávnění projektanta k vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby u činností prováděných hornickým způsobem; 6) Oprávnění k montáži předizolovaného potrubí. Uvedenou kvalifikaci zájemce prokáže doložením požadovaných dokladů oprávnění a osvědčení vydaných příslušnými úřady. Více viz zadávací dokumentace.
III.2.2) Saimnieciskās un finansiālās spējas:
§ 55 odst. 1 písm. a) — pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, případně závazný příslib pojišťovacího ústavu o tom, že v případě přidělení VZ uzavře se zájemcem pojistnou smlouvu ve věci odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatem třetí osobě na částku min. 400 000 000 CZK s max. spoluúčastí 10 % (originál, ověřená kopie, příp. příslib pojišťovacího ústavu); písm. c) — údaj o celkovém obratu zájemce za stavební činnost za poslední 3 účetní období zájemce, přičemž tento obrat za jednotlivá účetní období nesmí klesnout pod 750 000 000 CZK (formou čestného prohlášení). Více viz zadávací dokumentace.
III.2.3) Tehniskās spējas:
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: § 56 odst. 3 písm. a) — seznam významných stavebních prací za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto prací (osvědčení min. 2 staveb energetických vedení,vodovodů, kanalizací nebo tepelných napáječů o finančním objemu jedné referenční stavby min. 100 000 000 CZK a objem druhé min. 50 000 000 CZK, a osvědčení min. jedné stavby realizované hornickým způsobem,jejíž finanční objem činil min. 45 000 000 CZK; písm. c) — osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za realizaci stavebních prací u těchto osob: hlavní stavbyvedoucí a zástupce hlavního stavbyvedoucího — praxi a znalost českého jazyka doložit čestným prohlášením, požadované vzdělání příslušnými doklady ; písm. e) — přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za poslední 3 roky ve formě čestného prohlášení (min. 200 zaměstnanců); § 56 odst. 4 — certifikát systému řízení jakosti — předložení platného certifikátu; § 56 odst. 5 — certifikát řady ISO 14 001 — předložení platného certifikátu. Více viz zadávací dokumentace.
III.2.4) Priviliģēto tiesību līgumi (Rezervēti līgumi):
Nē.
III.3) ĪPAŠI NOSACĪJUMI PAKALPOJUMU LĪGUMIEM
III.3.1) Pakalpojuma izpildei nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija:
Nē.
III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojumu izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija:


IV IEDAĻA: PROCEDŪRA
IV.1) PROCEDŪRAS VEIDS
IV.1.1) Procedūras veids:
Slēgta procedūra
IV.2) PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI
IV.2.1) Piešķiršanas kritēriji:
Piedāvājums ar viszemāko cenu
IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole:
Nē.
IV.3) ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA
IV.3.1) Identifikācijas numurs, ko līgumslēdzējs piešķīris:
IV.3.2) Iepriekšējās publikācijas par šo pašu līgumu:
Nē.
IV.3.3) Nosacījumi, lai saņemtu specifikācijas un papildu dokumentāciju:
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 24.6.2009.
Dokumentus izsniedz par samaksu: nē
IV.3.4) Termiņš piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanai:
2.7.2009 - 11:00.
IV.3.5) Valoda(-s), kuru(-as) var izmantot piedāvājumā vai dalības pieteikumā:
čehu [valoda].
IV.3.6) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums:
Līdz: 31.12.2009.
IV.3.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi:
Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Členové komise, 2 zástupci každého uchazeče, který podal nabídku a prokáže se plnou mocí, nejde — li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče. Termín otevírání obálek s nabídkami bude upřesněn ve výzvě k podání nabídek.

VI IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA
VI.1) ŠIS IR KĀRTĒJAIS IEPIRKUMS:
Nē.
VI.2) LĪGUMS(-I) SAISTĪTS AR POJEKTU UN/VAI PROGRAMMU, KO FINANSĒ KOPIENAS FONDI:
Nē.
VI.3) PAPILDU INFORMĀCIJA:
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84, ost. 5 zákona až do uzavření smlouvy. Zadávací dokumentace bude k dispozici — viz příloha A II.
VI.4) PĀRSŪDZĪBAS PROCEDŪRAS
VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. kpt. Jaroše 7, CZ-604 55 Brno. E-pasts posta@compet.cz. Tālr. +420 542167233. Fakss +420 542167112.
VI.4.2) Pārsūdzību iesniegšana:
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): Podmínou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu:
VI.5) ŠĀ PAZIŅOJUMA NOSŪTĪŠANAS DATUMS:
25.5.2009.
Banner 280x280

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.