building.lv skaitļos

Lietotāji online25
Aktīvie uzņēmumi2018
Nozares raksti32930
HU-Budapešta: Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi : building.lv - par būvniecību Latvijā

HU-Budapešta: Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

Termiņš - 13-07-2009 Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts: Keretmegállapodás alapján földben fektetett előreszigetelt távhővezeték építése, mely magában foglalja a térszint feletti távhővezetékek bontását, majd ezt követően a föld alá fektetési munkákat. A kivitelezési munkákhoz szükséges összes cső- és idomanyag biztosításáról -beleértve az előszigetelt csővezetéket is- nyertes ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

HU-Budapešta: Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

2009/S 119-173905

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU – SABIEDRISKIE PAKALPOJUMI

Būvdarbi

I IEDAĻA: LĪGUMSLĒDZĒJS
I.1) NOSAUKUMS, ADRESE(-S) UN KONTAKTPUNKTS(-I):

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., Kalotaszeg u. 31., Kontakti Közbeszerzési Iroda, HU-1116 Budapest. Tālr. +36 14636518/4636519. E-pasts kozbeszerzes@fotav.hu, fotav@freemail.hu. Fakss +36 14636538.

Interneta adrese(-es):

Līgumslēdzēja vispārējā adrese: www.fotav.hu.

Papildu informāciju var saņemt: Iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os).

Specifikācijas un papildu dokumentāciju (ieskaitot dokumentus attiecībā uz dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: Iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os).

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jānosūta: Iepriekš minētajam(-iem) kontaktpunktam(-iem).
I.2) LĪGUMSLĒDZĒJA GALVENĀ DARBĪBAS JOMA VAI JOMAS:
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS
II.1) APRAKSTS
II.1.1) Līguma nosaukums, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
Térszint feletti távhővezetékek föld alá fektetése.
II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta:
Būvdarbi.
Realizācija.
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta: Budapest.

NUTS kods: HU101 .
II.1.3) Paziņojums paredz:
II.1.4) Informācija par pamatnolīgumu:
Pamatnolīguma darbības laiks Līguma darbības laiks mēnešos: 24
Paredzētā kopējā vērtība iepirkumiem visā pamatnolīguma darbības laikā
Paredzamā vērtība, bez PVN 800 000 000 HUF.
II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts:
Keretmegállapodás alapján földben fektetett előreszigetelt távhővezeték építése, mely magában foglalja a térszint feletti távhővezetékek bontását, majd ezt követően a föld alá fektetési munkákat.
A kivitelezési munkákhoz szükséges összes cső- és idomanyag biztosításáról -beleértve az előszigetelt csővezetéket is- nyertes ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
II.1.6) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV):

45200000, 45000000, 45231111, 45232140.
II.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement):

II.1.8) Sadalījums daļās:

II.1.9) Var iesniegt piedāvājuma variantus:

II.2) LĪGUMA APJOMS VAI ROBEŽAS
II.2.1) Kopējais apjoms vai galējās robežas:
Összesen 800 nyomvonalfolyóméter + 100 % DN25 -DN700 átmérőjű PN 25 nyomásfokozatú földben fektetett előreszigetelt távhővezeték és a hozzá kapcsolódó építési munka, mely magában foglalja a térszint feletti távhővezetékek bontása, föld alá fektetési munkáit, , továbbá a kivitelezési munkákhoz szükséges összes cső- és idomanyag biztosítását -beleértve az előszigetelt csővezetéket is.
II.2.2) Iespējas:
II.3) LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS VAI IZPILDES TERMIŅŠ:
Līguma darbības laiks mēnešos: 24 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
III.1) NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMU
III.1.1) Vajadzīgās iemaksas un garantijas:
Késedelmi és hibás teljesítésre kötbér, jótállás, jóteljesítési biztosíték, a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē:
— Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít,
— A keretmegállapodás alapján a szerződésszerű teljesítést követően nyújtható be megrendelésenként több számla,
— A számla ellenértékét ajánlatkérő a teljesítést követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.(Kbt. 305. § (3) bekezdése),
— A pénzügyi fedezet az Ajánlatkérő mindenkori éves tervében biztosított.
III.1.3) Juridiskā forma, kādā jāapvienojas komersantu(uzņēmēju) grupai, kurai tiks piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības:
Az ajánlatkérő nem igényli gazdasági társaság létrehozását a nyertes közös ajánlattevőktől. Közös részvételre jelentkezés esetén a részvételre jelentkezők egyetemes felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozatát és a közös részvételre jelentkezők nevében képviseletére jogosult tag kijelölését és a meghatalmazását a részvételi jelentkezéshez csatolni kell.
III.1.4) Citi konkrēti nosacījumi, kas attiecināmi uz līguma izpildi:
Nē.
III.2) DALĪBAS NOSACĪJUMI
III.2.1) Komersantu (uzņēmēju) personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesiju vai arodu reģistros:
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: a) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. §. (1) bekezdésében, a 61.§. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
b) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 61.§. (1) bekezdés a-c) pontjaiban, és a 62. §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak;
Igazolási mód:
A fenti kizáró okok tekintetében, a részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 104 § (2) bekezdés szerint köteles a fenti kizáró okokról a jelentkezésében nyilatkozni, továbbá jogosult az igazolásokat, nyilatkozatokat a jelentkezésében benyújtani. Az igazolásoknak, nyilatkozatoknak eredetinek, vagy hitelesített másolatnak kell lennie. Amennyiben részvételre jelentkező jelentkezésében az igazolásokat, nyilatkozatokat nem csatolta, nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül köteles azokat csatolni, figyelemmel a 63/A §-ra.
Alvállalkozók vonatkozásában - a Kbt. 105. § (3) bekezdés alapján - a jelentkező (legalább bizonyító erejű magánokiratba foglalt) nyilatkozata csatolandó, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az a) pontban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Saimnieciskās un finansiālās spējas:
A részvételre jelentkezőnek (közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi tagnak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell:
1. a Kbt. 66. § (1) bek. a) pontja alapján, valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a részvételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot, melynek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
— az egyes számlák megnyitásának dátumai,
— számláin a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban fedezethiány miatt 8 napot meghaladó sorban állás volt-e,
— pénzforgalmi számlái ellen a nyilatkozat kiállításakor bírósági végrehajtás van-e folyamatban.
2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az elmúlt 3 lezárt üzleti év (2006., 2007. és 2008. évi) számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját. Amenyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, abban az esetben legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát az elmúlt 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről..
3. A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3 év (2006.,2007. és 2008. év) közbeszerzés tárgyára vonatkozó forgalmáról, (azaz földben fektetett előreszigetelt távhővezeték építéssel és anyagbeszállítással kapcsolatos forgalmáról) - attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezők esetén minden tag, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
P1.bármely számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat tartalma szerint:
— a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban fedezethiány miatt legalább 1 alkalommal 8 napot meghaladó sorban állás volt, vagy,
— pénzforgalmi számlája ellen a nyilatkozat kiállításakor bírósági végrehajtás van folyamatban.
P2. ha a mérleg szerinti eredménye vizsgált évek bármelyikében negatív.
P3:- ha nyilatkozatuk alapján, az előző 3 évben (2006., 2007. és 2008. év) a közbeszerzés tárgyára vonatkozó - azaz földben fektetett előreszigetelt távhővezeték építéssel és kivitelezéssel kapcsolatban - nettó árbevételének számtani átlaga nem éri el a 200 000 000 HUF-ot. A közbeszerzés tárgya szerinti forgalomba beleszámítandó a földben fektetett előreszigetelt csővezeték anyagára, és a közbeszerzés tárgya szerinti forgalom része a távvezeték építéssel járó járulékos munkák végzésének a díja.
III.2.3) Tehniskās spējas:
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: A részvételre jelentkezőnek (közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi tagnak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell:
1) a Kbt. 67. § (2) a) pontja alapján az előző legfeljebb 5 év (2004.-2008. év) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, és csatolni kell hozzá a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerinti referenciaigazolásokat is (a részvételi útmutató előírása szerint). Az ismertetésből és az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimumkövetelményeknek való megfelelésnek.
2) a Kbt. 67. § (2) e) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezését, képzettségük ismertetését és az adott tevékenység végzésére szóló jogosultság igazolását. A megnevezett személyek részéről a szerződés teljesítése során való rendelkezésre állásról szóló saját kezűleg aláírt nyilatkozat benyújtása is szükséges.
3) a Kbt. 67. § (2) bek. f) pontja szerint a teljesítés során alkalmazni kívánt környezetvédelmi intézkedések ismertetését.
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezők esetén minden tag, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
1). együttesen nem rendelkeznek az előző 5 évben (2004-2008.év) összesen legalább 3 db egyenként legalább 100 nyomvonalfolyóméter hosszú, minimum DN150 méretű és PN25 nyomásfokozatú földben fektetett előreszigetelt távhővezeték építésére vonatkozó befejezett(műszaki átadás-átvétellel zárult), építési és a szükséges anyagok biztosítását is magában foglaló kivitelezési munkával, melyhez pozitív tartalmú referenciaigazolás is tartozik.
2) együttesen nem rendelkeznek,
— 1 fő távhő szakterületen szakirányú végzettséggel rendelkező (FMV-Távhő-A vagy épületgépész kategóriában regisztrált), felelős műszaki vezetővel,
— 1 fő FMV -Épületek B vagy FMV-Köz. ép.-B kategóriában regisztrált felelős műszaki vezetővel (244/2006. (XII.05.) FVM - GM - KöViM együttes rendelet),
— 2 fő a 119/2004. (IX. 30.) GKM rendelet szerinti minősítéssel és beütőszámmal rendelkező minősített hegesztővel.
3).ha együttesen nem rendelkeznek érvényes MSZ EN ISO 14001:2005 környezetvédelmi tanúsítvánnyal. Az ajánlatkérő elfogad az EU más tagállamaiban bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait is.
III.2.4) Priviliģēto tiesību līgumi (Rezervēti līgumi):
Nē.
III.3) ĪPAŠI NOSACĪJUMI PAKALPOJUMU LĪGUMIEM
III.3.1) Pakalpojuma izpildei nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija:
Nē.
III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojumu izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija:

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA
IV.1) PROCEDŪRAS VEIDS
IV.1.1) Procedūras veids:
Sarunu procedūra
Kandidāti jau ir atlasīti: nē
IV.2) PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI
IV.2.1) Piešķiršanas kritēriji:
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums,kas izvērtēts saskaņā ar zemāk minētajiem kritērijiem
1. Gépészeti rezsióradíj Ft/óra. Īpatsvars: 25.
2. Mélyépítési rezsióradíj Ft/óra. Īpatsvars: 25.
3. Bontási díj Ft/óra. Īpatsvars: 30.
4. Anyagárkedvezmény %(nettó). Īpatsvars: 20.
IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole:
Nē.
IV.3) ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA
IV.3.1) Identifikācijas numurs, ko līgumslēdzējs piešķīris:
4/2009.
IV.3.2) Iepriekšējās publikācijas par šo pašu līgumu:
Nē.
IV.3.3) Nosacījumi, lai saņemtu specifikācijas un papildu dokumentāciju:
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 13.7.2009 - 11:00.
Dokumentus izsniedz par samaksu:
cena: 10 000 HUF.
Maksājuma nosacījumi un veids:A fizetés módja és feltételei: A befizetés az ajánlatkérő házipénztárában történő készpénzes befizetéssel vagy átutalással történhet a FŐTÁV Zrt. Budapest Bank Nyrt-nél vezetett 10102093-02960403-00000002 számú "Térszint feletti távhővezetékek föld alá fektetése dokumentáció vásárlás" felirat feltüntetésével. A Dokumentáció ára az ÁFÁ-t tartalmazza.
IV.3.4) Termiņš piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanai:
13.7.2009 - 11:00.
IV.3.5) Valoda(-s), kuru(-as) var izmantot piedāvājumā vai dalības pieteikumā:
Ungāru [valoda].
IV.3.6) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums:
IV.3.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi:

VI IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA
VI.1) ŠIS IR KĀRTĒJAIS IEPIRKUMS:
Nē.
VI.2) LĪGUMS(-I) SAISTĪTS AR POJEKTU UN/VAI PROGRAMMU, KO FINANSĒ KOPIENAS FONDI:
Nē.
VI.3) PAPILDU INFORMĀCIJA:
1. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 112. §-a szerint teljes körben biztosítja.
2. Részvételi jelentkezések bontásának időpontja: 13.7.2009 (11:00). Helye: Főtáv Zrt., Közbeszerzési iroda; 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., B/313. szoba. Jelenlétre jogosultak a Kbt. 110. § (2) bekezdés szerint.
3. A Részvételi szakasz eredményhirdetése ideje, helye: 27.7.2009 (14:00).; Főtáv Zrt., Közbeszerzési iroda; 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., B/313. szoba.
4. A Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát, mivel az alkalmasság feltételeit ajánlatkérő a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg.
5. A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében köteles nyilatkozni a Kbt. 105. § (1) bekezdése szerint.
6. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezést ténylegesen jegyző személy hatályos aláírási címpéldányát, eredetiben vagy hitelesített másolatban. Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosultak a jelentkezést jegyző(k), akkor csatolandó a cégjegyzésre jogosulttól származó meghatalmazás, valamint a meghatalmazást adó cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya.
7. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során benyújtandó igazolásokat - ahol eltérő előírást nem fogalmazott meg - az ajánlatkérő egyszerű másolatban is elfogadja.
8. A részvételre jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek legkésőbb a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt 8 nappal, melyre az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt legkésőbb 4 nappal adja meg.
9. Részvételre jelentkezőnek teljes körű építés-szerelési és felelősségbiztosítási szerződést (CAR) kell kötnie 300 000 000 HUF/év és 100 000 000 HUF/eset értékben a szerződés időtartamára
10. A nyertes ajánlattevő köteles a keretmegállapodás időszakára 30 000 000 HUF értékben az Ajánlatkérő (mint kedvezményezett) javára szóló, visszavonhatatlan és feltétel nélküli teljesítési,- jóteljesítési biztosítékot nyújtani, a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
11. A részvételi jelentkezést a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, összefűzve, folyamatos lapszámozással, minden adatot tartalmazó oldalt szignálva és a lapszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban, egy eredeti, és kettő, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, sérülésmentesen meg nem bontható kötésben kell benyújtani. A részvételre jelentkezés lezárt külső csomagolását a következő felirattal kell ellátni: FŐTÁV Zrt Közbeszerzési Iroda "Térszint Feletti Távhővezetékek Földalá Fektetési Munkái", és "Kizárólag a részvételi határidő lejártakor: 13.7.2009.-ben 11:00 órakor bontható fel!". A postán feladott jelentkezést az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az I.1.) pontban megadott kapcsolattartási pont szerinti szervezetnél a részvételi határidőig sor kerül. A postai úton feladott ajánlatok csomagolásán fel kell tüntetni, hogy "Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó". A jelentkezések, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot a részvételre jelentkező viseli.
12. Az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elkészítése érdekében Dokumentációt készített, melynek az Ajánlatkérőtől történő közvetlen beszerzése az érvényes részvételi jelentkezés feltétele. Az ajánlatkérő a Részvételi jelentkezést segítő dokumentációt a részvételi jelentkezési határidő lejártának időpontjáig bocsátja a részvételre jelentkezők rendelkezésre, munkanapokon 9 - 15 óra, a részvételi határidő lejártának napján 9 - 11 óra között. A Kbt. 102.§ (3) szerint kérhető a dokumentáció megküldése. A dokumentációt az ajánlatkérő a részvételre jelentkező részére elektronikus úton is elküldi a részvételre jelentkező által megadott e-mail címre, a regisztrációt követően.
13. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. §. (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a gazdasági, pénzügyi vagy a műszaki, szakmai alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet az alkalmasságot az részvételre jelentkezőre a felhívás III.2.2., illetve III.2.3. pontjában előírttal azonos módon köteles igazolni. Erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a jelentkezéshez a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti további igazolásokat. Az erőforrás a Kbt. 4. § 3/E. pontja szerint értendő.
14. Nem lehet részvételre jelentkező, akinek nincs 3/1198. (I.12.) IKIM rendelet szerinti alkalmasságot igazoló érvényes hatósági bizonyítványa
15.Nem lehet részvételre jelentkező, amelynek nincs MSZ EN 729-2 hegesztői tanúsítványa.
16.Nem lehet részvételre jelentkező, akinek nincs MSZ EN ISO 9001:2001 minőségbiztosítási azzal egyenértékű minőség rendszere.
17.Az első tárgyalás időpontjáról és a tárgyalások menetéről az információkat a közvetlen ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni.
18.Az ajánlatkérő a részvételi szakaszban keretszámot nem határoz meg, minden érvényes és alkalmas részvételre jelentkező részére a közvetlen ajánlattételi felhívást megküldi.
19. Az eljárás során többváltozatú ajánlat nem tehető.
20. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 28.7.2009.
21. Értékelési módszer: Ajánlatkérő a relatív arányosítás módszerével értékel. Az ajánlatok elbírálása során adható pontszám alsó és felső határa minden részszempont esetében: 1-100 pont. Az értékelés részletes ismertetését az ajánlattételi dokumentáció fogja tartalmazni
22. Ajánlatkérő a Kbt. 203.§ (1) bekezdésére szerint, sürgősség esetére tekintettel határozta meg a részvételi határidőt.
VI.4) PĀRSŪDZĪBAS PROCEDŪRAS
VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām:

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. E-pasts kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu. Tālr. +36 13367776. Fakss +36 13367778.
VI.4.2) Pārsūdzību iesniegšana:
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): Kbt. 323. § szerint.
VI.4.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu:
VI.5) ŠĀ PAZIŅOJUMA NOSŪTĪŠANAS DATUMS:
22.6.2009.

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.