building.lv skaitļos

Lietotāji online14
Aktīvie uzņēmumi13
Nozares raksti32792
PL-Toruń: Celtniecības uzraudzības pakalpojumi : building.lv - par būvniecību Latvijā

PL-Toruń: Celtniecības uzraudzības pakalpojumi

Termiņš - 08-04-2010 Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts Świadczenie usług Inżyniera w rozumieniu "Warunków Kontraktowych na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego" według FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) – Red FIDIC Book

PL-Toruń: Celtniecības uzraudzības pakalpojumi

2010/S 51-075978

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU

Pakalpojumi

I IEDAĻA: LĪGUMSLĒDZĒJA IESTĀDE
I.1) NOSAUKUMS, ADRESES UN KONTAKTPUNKTS(-I)

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35
Kontaktpersona: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35 87-100 Toruń
Ievērībai: Agnieszka Jasińska
87-100 Toruń
POLIJA
Telefons +48 566586444
E-pasts: ajasinska@wodociagi.torun.com.pl
Fakss +48 566586468

Interneta adrese(-s)

Līgumslēdzējas iestādes vispārējā adrese www.wodociagi.torun.com.pl

Papildu informāciju var saņemt: Iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentāciju (ieskaitot dokumentus attiecībā uz cenu aptauju un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: Iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jānosūta: Iepriekš minētajam(-iem) kontaktpunktam(-iem)
I.2) LĪGUMSLĒDZĒJAS IESTĀDES VEIDS UN GALVENĀ DARBĪBAS JOMA VAI JOMAS
Publisko tiesību subjekts
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Vide
Līgumslēdzēja iestāde pērk citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā Nē

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS
II.1) APRAKSTS
II.1.1) Līguma nosaukums, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
Pomoc techniczna – Inżynier Kontraktu dla kontraktów technologicznych: K-1/W, K-2/W, K-3/W i kontraktu liniowego: K-6/W Kontrakt nr K-11/U.
II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija: Nr. 12
Galvenā pakalpojumu sniegšanas vieta Toruń, Rzeczpospolita Polska.

NUTS kods PL613
II.1.3) Paziņojums paredz
Iepirkuma līgumu
II.1.4) Informācija par pamatnolīgumu
II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Świadczenie usług Inżyniera w rozumieniu "Warunków Kontraktowych na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego" według FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) – Red FIDIC Book, 3 wydanie angielsko-polskie 2005 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) – wydawnictwo SIDIR i "Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę" według FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) – Yellow FIDIC Book, 2 wydanie angielsko-polskie 2005 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) – wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji Projektu pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap ", planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007–2013, składającego się z 4 kontraktów, w tym:
— 3 kontraktów technologicznych na wykonanie robót:
—— Kontrakt K-1/W pn. "Modernizacja gospodarki osadowej na Centralnej Oczyszczalni Ścieków ( budowa systemu termicznej przeróbki osadów). Kontrakt realizowany wg Yellow FIDIC,
—— Kontrakt K-2/W pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Drwęca – Jedwabno " ( modernizacja gospodarki osadowej) Kontrakt realizowany wg Yellow FIDIC,
—— Kontrakt K-3/W pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Mała Nieszawka" Kontrakt realizowany wg – Red FIDIC,
— 1 kontraktu liniowego na wykonanie robót:
—— Kontrakt K-6/W pn. "Renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia w technologii bezwykopowej" – Yellow FIDIC.
Wykonywanych przez wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego (wg ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.) Wykonawców robót budowlanych.
II.1.6) KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV)

71520000, 71540000, 71630000
II.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

II.1.8) Sadalījums daļās

II.1.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus

II.2) LĪGUMA APJOMS VAI ROBEŽAS
II.2.1) Kopējais apjoms vai galējās robežas
Zamówienie powyżej 193 000 EUR.
II.2.2) Iespējas

II.3) LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS VAI IZPILDES TERMIŅŠ
Līguma darbības laiks mēnešos: 42 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
III.1) NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMU
III.1.1) Vajadzīgās iemaksas un garantijas
Zamawiający ustala wadium w wysokości 50 000 PLN. Złożenie wadium będzie wymagane w drugiej części postępowania i tylko od Wykonawców zaproszonych przez Zamawiającego do składania ofert. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie wraz podatkiem od towarów i usług. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania w terminie co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy.
III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, nie podlegającym podwyższeniu w przyszłości. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007–2013. Sposób płatności za realizację zamówienia określony jest w części II SIWZ – Wzorze Umowy.
III.1.3) Juridiskā forma, kādā jāapvienojas komersantu (uzņēmēju) grupai, kurai piešķirtas līguma slēgšanas tiesības
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotowego zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
— wskazanie celu gospodarczego, jakim jest realizacja zamówienia,
— zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
— wskazanie Pełnomocnika, prawa, obowiązki i uprawnienia ( umocowanie Pełnomocnika dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna,
— role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu Umowy,
— oznaczenie czasu trwania umowy – minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia,
— określenie sposobu współdziałania Wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich.
III.1.4) Citi konkrēti nosacījumi, kas attiecināmi uz līguma izpildi

III.2) DALĪBAS NOSACĪJUMI
III.2.1) Komersantu (uzņēmēju) personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesiju vai arodu reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a także przedłożyć wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków:
2. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 uPzp Zamawiajacy żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich musi złożyć przedmiotowe dokumenty);
b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie właściwego całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiace przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z nich musi złożyć przedmiotowe dokumenty);
c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z nich musi złożyć przedmiotowe dokumenty);
d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 uPzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców, każdy z nich musi złożyć przedmiotowe dokumenty);
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców, każdy z nich musi złożyć przedmiotowe dokumenty);
f) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 1 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną (jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie) , albo może być złożone wspólnie lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisanie przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców);
g) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 uPzp – zał. nr 1 a do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną (jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie) albo może być złożone wspólnie lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisanie przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców).
3. Stosownie do treści § 4 ust. 1 w związku z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 roku (Dz.U. nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
1) o których mowa powyżej w pkt III.2.1)2.a, III.2.1)2.b, III.2.1)2.c, III.2.1)2.e, ogłoszenia składa dokument lub dokumenty – wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
(i) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
(ii) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
(iii) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) o których mowa powyżej w pkt III.2.1)2.d ogłoszenia – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 uPzp.
4. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt III.2.1)3.1 (i) i (ii) oraz III.2.1)3.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt III.2.1)3.1 (iii) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt III.2.1)3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis w pkt III.2.1)4 stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli w przypadku Wykonawcy majacego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 uPzp, maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 uPzp, wystawione nie wczesniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu o udzielenie zamówienia z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierajacym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawowodwego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt III.2.1.2 (za wyjątkiem oświadczenia, którym mowa w pkt III.2.2)f i dokumentów składanych na potwierdzenie, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia) które muszą być złożone w oryginale) i pkt 9.2 niniejszej IDW mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę majacego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów dokumentów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Dodatkowo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz załączyć pełnomocnictwo do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii.
13. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku, o ile prawo do podpisania wniosku nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii.
III.2.2) Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w pkt "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" Zamawiający żąda następujących dokumentów.
1. część sprawozdania finansowego tj. Rachunek zysków i strat z oznaczeniem podmiotu na rzecz, którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej rachunku zysków i strat, za ostatnie 3 lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty, za okres jak w zdaniu poprzednim, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pozycji III.2.2. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt 1 poniżej;
2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od określonej w pozycji III.2.2. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt 2 poniżej. Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć:
1) dla "Przychodu" wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego;
2) dla posiadanych "środków finansowych / zdolności kredytowej" wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu;
3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione powyżej winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków.
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
6. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp polega na zasobach innych podmiotów, określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.2.1)2 i 3 ogłoszenia oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 uPzp sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a oraz informacji, o której mowa w pkt III.2.2)2 ogłoszenia.
Minimālās prasības standartiem, kas varētu būt jāizpilda O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1. posiadania średniego rocznnego przychodu za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie " Rachunku zysków i strat" pozycja "Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów" lub "Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi") w wysokości nie mniejszej niż 1 400 000,00 PLN;
2. posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN;
3. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN.
III.2.3) Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w pkt "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. wykaz osób (zał. nr 2 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. (Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załącznika nr 2). Wykaz musi zawierać dane na temat kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia wskazanych osób, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pozycji III.2.3, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2. oświadczenie Wykonawcy sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a, że inspektorzy nadzoru inwestorskiego: C3, C4, C5, i C8 którzy będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia i posiadają aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego (za wyjątkiem obywateli Krajów Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy zgodnie z prawem wspólnotowym (dyrektywa 2005/36/WE) i zasadą swobody usług muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016) z późniejszymi zmianami oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z dnia 24.1.2001 r.) z późniejszymi zmianami, a specjalista C7 posiada stosowne uprawnienia wynikające z art. 42 i 43 Ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027) z zakresu nr 1 – Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
3. wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług (zał. nr 3 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pozycji III.2.3 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt "Doświadczenie zawodowe". Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga, aby z przedkładanych dokumentów potwierdzających jednoznacznie wynikało, że usługi zostały wykonane należycie oraz aby w swej treści zawierały, co najmniej:
a. wskazanie, że Wykonawca składający wniosek o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu realizował usługi, których dokumenty dotyczą;
b. wskazanie podmiotu, na rzecz, którego realizowane były usługi;
c. wskazanie zakresu usług;
d. wskazanie wartości usług;
e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia – poświadczonej wystawionym Świadectwem Przejęcia (w rozumieniu WOK FIDIC) lub dokumentem równoważnym);
f. wskazanie miejsca wykonania;
g. opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt b stwierdzającą, że usługi zostały wykonane należycie.
4. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt 1–2 winien przedłożyć w imieniu wszystkich wykonawców ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków.
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp polega na zasobach innych podmiotów, określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.2.1)2 i 3 ogłoszenia oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 uPzp sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a.
Minimālās prasības standartiem, kas varētu būt jāizpilda
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
C1 Inżynier Rezydent (Kierownik Zespołu):
— 1 osoba.
Wymagania:
a) wyższe wykształcenie techniczne;
b) co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi, prowadzącym nadzór nad inwestycjami budowlanymi i/lub realizującym roboty budowlane;
c) pełniący co najmniej raz, przez okres co najmniej 2 lat, funkcję Inżyniera Rezydenta (lub Inżyniera Kontraktu, Przedstawiciela Wykonawcy lub równoważne) przy realizacji zakończonej co najmniej 1 inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (poświadczonej wystawionym Świadectwem Wykonania (w rozumieniu WOK FIDIC) lub dokumentem równoważnym) realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne tj. ogólne i szczególne warunki kontraktowe wg. prawa lokalnego poszczególnych państw Unii Europejskiej lub w oparciu o procedury zmodyfikowane o podobnym charakterze o wartości robót nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (netto);
d) posiadający znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie, w zakresie wymogu znajomości języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego warunku na zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach miedzy Zamawiającym a Inżynierem Rezydentem.
C2a Technolog ds. uzdatniania wody:
— 1 osoba.
Wymagania:
a) wyższe wykształcenie techniczne
b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu i/lub realizacji lub eksploatacji stacji uzdatniania wody w tym udział w projektowaniu i realizacji, co najmniej 2 SUW, w tym, co najmniej jednej SUW o wydajności 10 000 m3/dobę,
C2b Technolog ds. oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych.
— 1 osoba.
Wymagania:
a) wyższe wykształcenie techniczne;
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu, realizacji lub eksploatacji oczyszczalni ścieków w tym udział w projektowaniu i realizacji, co najmniej 2 oczyszczalni, w tym, co najmniej 1 oczyszczalni o wydajności co najmniej 20 000 m3/dobę z przeróbką i zagospodarowaniem osadów ściekowych.
C3 Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej (kontrakty technologiczne):
— 2 osoby.
Wymagania:
a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych i cieplnych, bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub inne ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności sanitarnej i być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego (za wyjątkiem obywateli Krajów Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy zgodnie z prawem wspólnotowym /dyrektywa 2005/36/WE/ i zasadą swobody usług muszą spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016) z późniejszymi zmianami oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z dnia 24.1.2001 r.) z późniejszymi zmianami;
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub wykonawstwie robót kanalizacyjnych lub wodociągowych.
C4 Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla Kontraktów Red FIDIC i Yellow FIDIC:
— 2 osoby.
Wymagania:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego (za wyjątkiem obywateli Krajów Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy zgodnie z prawem wspólnotowym (dyrektywa 2005/36/WE) i zasadą swobody usług muszą spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016) z późniejszymi zmianami oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z dnia 24.1.2001 r.) z późniejszymi zmianami;
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub wykonawstwie robót budowlanych w tym na obiektach o podobnym charakterze.
C5 Inspektor Nadzoru – Specjalista ds. elektrycznych i automatyki kontrolno-pomiarowej:
— 2 osoby.
Wymagania:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; które w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – Specjalista ds. elektrycznych i automatyki kontrolno-pomiarowej i być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego (za wyjątkiem obywateli Krajów Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy zgodnie z prawem wspólnotowym (dyrektywa 2005/36/WE) i zasadą swobody usług muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016) z późniejszymi zmianami oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z dnia 24.1.2001 r.) z późniejszymi zmianami;
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub wykonawstwie robót budowlanych w tym na obiektach o podobnym charakterze.
C6 Specjalista ds. obmiarów i rozliczeń:
— 1 osoba.
Wymagania:
a) minimum 5-letnia praktyka zawodowa w zakresie rozliczenia inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; w tym przynajmniej roczna praktyka w pracy na stanowisku specjalisty ds. obmiarów i rozliczeń lub podobnym stanowisku (tj. Specjalisty ds. rozliczeń lub równoważnym) przy wykonywaniu obmiarów, kosztorysów, zestawień kosztów i w kontroli kosztów robót instalacyjno-inżynieryjnych (roboty sanitarne), budowlano-konstrukcyjnych i robót drogowych w ramach, co najmniej 1 projektu realizowanego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi wg FIDIC lub równoważnymi tj. ogólnymi i szczególnymi warunkami kontraktowymi wg. prawa lokalnego poszczególnych państw Unii Europejskiej lub w oparciu o procedury zmodyfikowane o podobnym charakterze.
C7 Geodeta:
— 1 osoba.
Wymagania:
a) wyższe wykształcenie techniczne – geodezja;
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji/nadzorowania robót geodezyjnych dla inwestycji budowlanych, w tym, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji lub nadzorowania robót geodezyjnych dla inwestycji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych lub cieplnych lub wentylacyjnych lub gazowych;
c) posiadanie stosownych uprawnień wynikających z art. 42 i 43 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027) z zakresu nr 1 – Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.
C8 Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej (renowacje):
— 1 osoba.
Wymagania:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności sanitarnej i być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego (za wyjątkiem obywateli Krajów Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy zgodnie z prawem wspólnotowym (dyrektywa 2005/36/WE) i zasadą swobody usług muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016) z późniejszymi zmianami oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z dnia 24.1.2001 r.) z późniejszymi zmianami;
b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub wykonawstwie robót kanalizacyjnych lub wodociągowych, w tym, co najmniej 2-letnie doświadczenie z zakresu renowacji sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej.
Uwaga.
W przypadku konieczności opiniowania/uzgodnienia specjalistycznych dokumentacji projektowych Wykonawca zapewnia udział specjalistów krótkookresowych opłacanych przez Inżyniera.
Dla prowadzenia nadzoru nad specjalistycznymi robotami, dokonywaniem odbiorów, rozruchem, próbną eksploatacją, Wykonawca zapewni udział specjalistów krótkookresowych opłacanych przez Inżyniera.
Personel Inżyniera musi być wyposażony / posiadać dostęp do przyrządów koniecznych do wykonywania czynności sprawdzających, pomiarowych podczas nadzoru nad Kontraktami.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:
Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
— 1 usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera, sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej polegającej na projektowaniu i budowie lub budowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wydajności co najmniej 20 000 m³/dobę i wartości, co najmniej 30 000 000,00 PLN (netto) realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, tj. ogólne i szczególne warunki kontraktowe wg prawa lokalnego poszczególnych państw Unii Europejskiej lub w oparciu o procedury zmodyfikowane o podobnym charakterze, poświadczonej wydanym Świadectwem Przejęcia (w rozumieniu WOK FIDIC) lub dokumentem równoważnym,
— 1 usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera, sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej polegającej na projektowaniu i budowie lub budowie, przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 10 000 m³/dobę i wartości co najmniej 10 000 000,00 PLN (netto) realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, tj. ogólne i szczególne warunki kontraktowe wg prawa lokalnego poszczególnych państw Unii Europejskiej lub w oparciu o procedury zmodyfikowane o podobnym charakterze, poświadczonej wydanym Świadectwem Przejęcia (w rozumieniu WOK FIDIC) lub dokumentem równoważnym.
W przypadku, gdy Wykonawca prowadził rozliczenia w innej walucie niż PLN, to Zamawiający przyjmie do przeliczenia średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w pkt 1 i 2.
III.2.4) Priviliģēto tiesību līgumi (Rezervēti līgumi)

III.3) ĪPAŠI NOSACĪJUMI PAKALPOJUMU LĪGUMIEM
III.3.1) Pakalpojuma izpildei nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego: C3, C4, C5 i C8, którzy będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia i posiadają aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego (za wyjątkiem obywateli Krajów Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy zgodnie z prawem wspólnotowym (dyrektywa 2005/36/WE) i zasadą swobody usług muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016) z późniejszymi zmianami oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z dnia 24.1.2001 r.) z późniejszymi zmianami, a specjalista C7 posiada stosowne uprawnienia wynikające z art. 42 i 43 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027) z zakresu nr 1 – Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.
III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojumu izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija


IV IEDAĻA: PROCEDŪRA
IV.1) PROCEDŪRAS VEIDS
IV.1.1) Procedūras veids
Slēgta
IV.1.2) Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, kurus uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais uzņēmēju skaits 5
Objektīvie kritēriji, lai izvēlētos ierobežotu kandidātu skaitu: Przewidywana liczba wykonawców 5.
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w złożonych oświadczeniach i dokumentach. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III 2 jest mniejsza niż 5 lub równa 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający dokona dodatkowej oceny warunków A, B, C, D, E dotyczących doświadczenia zawodowego Wykonawcy w zakresie wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunki dodatkowe:
A. wykonanie usług, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera, sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wydajności co najmniej 20 000 m³/dobę i wartości co najmniej 30 000 000,00 PLN (netto) realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, tj. ogólne i szczególne warunki kontraktowe wg prawa lokalnego poszczególnych państw Unii Europejskiej lub w oparciu o procedury zmodyfikowane o podobnym charakterze, poświadczonej wydanym Świadectwem Wykonania (w rozumieniu WOK FIDIC) lub dokumentem równoważnym;
B. wykonanie usług, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera, sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wydajności co najmniej 10 000 m³/dobę i wartości, co najmniej 15 000 000,00 PLN (netto) realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, tj. ogólne i szczególne warunki kontraktowe wg prawa lokalnego poszczególnych państw Unii Europejskiej lub w oparciu o procedury zmodyfikowane o podobnym charakterze, poświadczonej wydanym Świadectwem Przejęcia (w rozumieniu WOK FIDIC) lub dokumentem równoważnym;
C. wykonanie usług, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera, sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 10 000 m³/dobę i wartości, co najmniej 10 000 000,00 PLN (netto) realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, tj. ogólne i szczególne warunki kontraktowe wg prawa lokalnego poszczególnych państw Unii Europejskiej lub w oparciu o procedury zmodyfikowane o podobnym charakterze, poświadczonej wydanym Świadectwem Wykonania (w rozumieniu WOK FIDIC) lub dokumentem równoważnym;
D. wykonanie usług, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera, sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 5 000 m³/dobę i wartości, co najmniej 5 000 000,00 PLN (netto) realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, tj. ogólne i szczególne warunki kontraktowe wg prawa lokalnego poszczególnych państw Unii Europejskiej lub w oparciu o procedury zmodyfikowane o podobnym charakterze, poświadczonej wydanym Świadectwem Przejęcia (w rozumieniu WOK FIDIC) lub dokumentem równoważnym;
E. wykonanie usług, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera, sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej polegającej na wykonaniu renowacji sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 500 m, realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, tj. ogólne i szczególne warunki kontraktowe wg prawa lokalnego poszczególnych państw Unii Europejskiej lub w oparciu o procedury zmodyfikowane o podobnym charakterze, poświadczonej wydanym Świadectwem Przejęcia (w rozumieniu WOK FIDIC) lub dokumentem równoważnym.
Na podstawie wykazu wykonanych (usług zał. nr 3 a do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) spełniających przytoczone wymagania, Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za każdą wykonaną usługę, powyżej wymaganego minimum wg następującej formuły:
— dla warunku dodatkowego A:
—— za 1 usługę – 4 pkt,
—— za 2 usługi – 8 pkt,
—— za 3 usługi i więcej – 12 pkt,
— dla warunku dodatkowego B:
—— za 1 usługę – 2 pkt,
—— za 2 usługi – 4 pkt,
—— za 3 usługi i więcej – 6 pkt,
— dla warunku dodatkowego C:
—— za 1 usługę – 3 pkt,
—— za 2 usługi i więcej – 6 pkt,
—— za 3 usługi i więcej – 9 pkt,
— dla warunku dodatkowego D:
—— za 1 usługę – 1 pkt,
—— za 2 usługi – 2 pkt,
—— za 3 usługi i więcej – 4 pkt,
— dla warunku dodatkowego E:
—— za 1 usługę – 1 pkt,
—— za 2 usługi – 2 pkt,
—— za 3 usługi i więcej – 3 pkt.
Jeżeli w wyniku zastosowania oceny jak wyżej, kilku Wykonawców zajmie ostatnie kwalifikujące miejsce z jednakową liczbą punktów, o ich kolejności w rankingu decydować będzie łączna wartość netto wykazanych zadań spełniających wymagania opisane w pkt III.2.3 ppkt 2 Doświadczenie zawodowe (wyższa wartość – wyższa pozycja).
Brak wskazania określonych powyżej danych identyfikujących usługi uniemożliwi Zamawiającemu w sposób obiektywny ocenę i przyznanie punktu, co w efekcie będzie skutkowało brakiem oceny danej usługi i nieprzyznaniem punktów. Brak wymaganych informacji dla danej usługi lub brak wskazania usług poddanych ocenie, lub dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie nie będzie uzupełniany.
Sekcja VI.
Informacje uzupełniające ogłoszenia:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego (o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) po zaistnieniu okoliczności zgodnie z uPzp.
2. Wykonawca składa 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim i w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Stosowane wypełnienia we wzorach dokumentów/oświadczeń stanowiących załączniki do wniosku mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
5. Wniosek (oświadczenia oraz dokumenty) powinny być podpisane przez umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy, upoważnionego (upoważnionych) do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku podpisywania wniosku (dokumentów, oświadczeń itd.) przez ustanowionego pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo dla zachowania ważności złożonego wniosku winno być dołączone do wniosku.
6. Dokumenty załączone do wniosku będące kserokopią wykonawca (pełnomocnik) opatrzy zapisem "za zgodność z oryginałem" lub "stwierdzam zgodność z oryginałem" i podpisze własnoręcznym czytelnym podpisem lub opatrzy pieczęcią imienną i podpisem.
7. Wniosek oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
8. Całość dokumentów/oświadczeń składanych wraz z wnioskiem powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekomopletowanie.
9. Wszystkie strony powinny być ponumerowane.
10. Wszelkie poprawki w treści wniosku muszą być parafowane przez osobą podpisującą wniosek.
11. Wypełniony wniosek należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
12. Opakowanie wierzchnie winno być opatrzone nazwą i adresem wykonawcy oraz adnotacją: Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Pomoc techniczna – Inżynier Kontraktu dla kontraktów technologicznych K-1/W, K-2/W, K-3/W i dla kontraktu liniowego: K-6/W oraz zaadresowane na adres Zamawiającego: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń, nr sprawy 40/K-11/U/2010.

13. Zaleca się złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia na formularzu zgodnym we wzorem opracowanym przez Zamawiającego, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce przetargi.
14. Wniosek należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale oznaczonym "Oryginał" oraz 1 kopii oznaczonej "Kopia".

15. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.wodociagi.torun.com.pl.
16. Formularz wniosku można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego pod adresem Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń, Budynek nr 2, pok. nr 4.
17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostały mu przyznane.
18. Zamawiający przewiduje zmianę umowy polegającą na zmianie terminu wykonania zamówienia, korekcie zakresu rzeczowego wynikające ze zmian dokonanych w kontraktach wykonawczych. Warunkiem dokonania zmian umowy będzie podpisanie przez strony aneksu do umowy w oparciu o protokół negocjacji.
IV.1.3) Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai aptaujas laikā
IV.2) PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI
IV.2.1) Piešķiršanas kritēriji
Piedāvājums ar viszemāko cenu
IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole

IV.3) ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA
IV.3.1) Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
40/K-11/U/2010
IV.3.2) Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Citas iepriekšējas publikācijas

Paziņojuma numurs OV: 2009/S 210-302151 30.10.2009
IV.3.3) Nosacījumi, lai saņemtu specifikācijas un papildu dokumentāciju
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem 8.4.2010 - 12:00
Dokumentus izsniedz par samaksu Nē
IV.3.4) Termiņš piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanai
8.4.2010 - 12:00
IV.3.5) Dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājumu nosūtīšanas datums atlasītajiem kandidātiem
IV.3.6) Valoda(-s), kuru(-as) var izmantot piedāvājumā vai dalības pieteikumā
Polish.
IV.3.7) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.3.8) Nosacījumi piedāvājumu atvēršanai

VI IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA
VI.1) ŠIS IR KĀRTĒJAIS IEPIRKUMS

VI.2) LĪGUMS IR SAISTĪTS AR PROJEKTU UN/VAI PROGRAMMU, KO FINANSĒ KOPIENAS FONDI

atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām): Zamówienie publiczne współfinansowane ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nazwa Projektu: "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap".
VI.3) PAPILDU INFORMĀCIJA
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego (o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) po zaistnieniu okoliczności zgodnie z uPzp.
2. Wykonawca składa 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim i w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Stosowane wypełnienia we wzorach dokumentów/oświadczeń stanowiących załączniki do wniosku mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
5. Wniosek (oświadczenia oraz dokumenty) powinny być podpisane przez umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy, upoważnionego (upoważnionych) do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku podpisywania wniosku (dokumentów, oświadczeń itd.) przez ustanowionego pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo dla zachowania ważności złożonego wniosku winno być dołączone do wniosku.
6. Dokumenty załączone do wniosku będące kserokopią wykonawca (pełnomocnik) opatrzy zapisem "za zgodność z oryginałem" lub "stwierdzam zgodność z oryginałem" i podpisze własnoręcznym czytelnym podpisem lub opatrzy pieczęcią imienną i podpisem.
7. Wniosek oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
8. Całość dokumentów/oświadczeń składanych wraz z wnioskiem powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekomopletowanie.
9. Wszystkie strony powinny być ponumerowane.
10. Wszelkie poprawki w treści wniosku muszą być parafowane przez osobą podpisującą wniosek.
11. Wypełniony wniosek należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
12. Opakowanie wierzchnie winno być opatrzone nazwą i adresem wykonawcy oraz adnotacją: Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym Pomoc techniczna – Inżynier Kontraktu dla kontraktów technologicznych K-1/W, K-2/W, K-3/W i dla kontraktu liniowego: K-6/W oraz zaadresowane na adres Zamawiającego:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń, nr sprawy 40/K-11/U/2010.

13. Zaleca się złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia na formularzu zgodnym we wzorem opracowanym przez Zamawiającego, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce przetargi/zamówienia.
14. Wniosek należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale oznaczonym "Oryginał" oraz 1 kopii oznaczonej "Kopia".

15. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce przetargi/zamówienia.
16. Formularz wniosku można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego pod adresem Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń, Budynek nr 2, pok. nr 4.
17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostały mu przyznane.
18. Zamawiający przewiduje zmianę umowy polegającą na zmianie terminu wykonania zamówienia, korekcie zakresu rzeczowego wynikające ze zmian dokonanych w kontraktach wykonawczych. Warunkiem dokonania zmian umowy będzie podpisanie przez strony aneksu do umowy w oparciu o protokół negocjacji.
VI.4) PĀRSŪDZĪBAS PROCEDŪRAS
VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLIJA
E-pasts: uzp@uzp.gov.pl
Telefons +48 224587840
Fakss +48 224587700
VI.4.2) Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par termiņu(-iem), lai iesniegtu pārsūdzību: Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 uPzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
VI.4.3) Iestādes, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLIJA
E-pasts: uzp@uzp.gov.pl
Telefons +48 224587840
Fakss +48 224587700
VI.5) ŠĀ PAZIŅOJUMA NOSŪTĪŠANAS DATUMS:
8.3.2010
Banner 280x280

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.