building.lv skaitļos

Lietotāji online8
Aktīvie uzņēmumi27
Nozares raksti32614
Būvniecību regulējošu normatīvo aktu saraksts (1992.g. - 2005.g.janvāris) : building.lv - par būvniecību Latvijā

Būvniecību regulējošu normatīvo aktu saraksts (1992.g. - 2005.g.janvāris)


Pieņemšanas datums

Pieņēma *

akta veids

nr.

Normatīvā akta nosaukums

Spēkā stāšanās datums

Vispārīgi


10.08.95

S

L

-

Būvniecības likums

13.09.95

01.04.97

MK

N

112

Vispārīgie būvnoteikumi

01.07.97

09.07.03

MK

R

434

Par Latvijas Būvniecības padomi

09.07.03

25.06.96

MK

N

225

Latvijas Būvniecības padomes nolikums

03.07.96

25.06.97

MK

I

2

Būvvaldes paraugnolikums

02.07.97

02.09.97

MK

N

309

Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi

06.09.97

30.03.04

MK

N

189

Valsts būvinspekcijas nolikums

03.04.04

08.07.03

MK

N

383

Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu

19.07.2003

31.08.98

MK

R

428

Par pilnvarām izsniegt būvprakses sertifikātus reglamentētajā sfērā

31.08.98

30.04.01

MK

N

181

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā

05.05.01

13.02.03

MK

R

99

Par institūciju pilnvarošanu būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā 

13.02.03

07.11.95

MK

N

324

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami būvprojektu un teritoriālplānošanas projektu skiču konkursi

16.11.95

28.06.2005. MK N 453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" 01.07.2005.
28.06.2005. MK N 454 Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā 01.07.2005.
Plānošana


22.05.02

S

L

-

Teritorijas plānošanas likums

26.06.02.

05.02.97

S

L

-

Aizsargjoslu likums

11.03.97

21.03.02

S

L

-

Reģionālās attīstības likums

23.04.02

05.12.00

MK

N

423

Noteikumi par teritorijas plānojumiem

05.12.00

(Nav piemērojams)

Projektēšanas sagatavošana


27.11.01

MK

N

495

LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika

01.01.03

23.08.01

MK

N

376

LBN 003-01 Būvklimatoloģija

01.09.01

02.05.00

MK

N

168

LBN 005-99 Inženierizpētes noteikumi būvniecībā

01.06.00

27.03.01

MK

N

142

LBN 006-01 Būtiskās prasības būvēm

31.03.01

29.04.04

MK

N

468

LBN 016 03 Būvakustika

01.07.04

Projektēšana


31.10.95

MK

N

318

LBN 201-96 Ugunsdrošības normas

09.11.95

14.08.01

MK

N

370

LBN 202-01 Būvprojekta saturs un noformēšana

01.11.01

23.12.97

MK

N

451

LBN 203-97 Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas

01.05.98

21.04.98

MK

N

139

LBN 205-97 Mūra un stirgrota mūra konstrukciju projektēšanas normas

01.05.98

13.04.99

MK

N

140

LBN 206-99 Koka konstrukciju projektēšanas normas

01.07.99

18.12.01

MK

N

520

LBN 207-01 Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes

01.01.02

28.11.00

MK

N

411

LBN 208-00 Publiskas ēkas un būves

01.01.01

20.10.98

MK

N

409

LBN 211-98 Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami

01.01.99

27.05.03

MK

N

284

LBN 214-03 Ģeotehnika. Pāļu pamati un pamatnes

01.07.03

21.07.98

MK

N

256

LBN 221-98 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija

01.08.98

01.02.00

MK

N

38

LBN 222-99 Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves

01.06.00

15.06.99

MK

N

214

LBN 223-99 Kanalizācijas ārējie tīkli un būves

01.10.99

23.09.03

MK

N

534

LBN 231-03 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija

01.01.04

29.04.03

MK

N

229

LBN 241-03 Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas

01.06.03

29.10.02

MK

N

485

LBN 242-02 Gāzes sadales un lietotāju ārējie tikli

01.12.02

18.06.02

MK

N

235

Noteikumi par maģistrālo cauruļvadu projektēšanu, būvniecību un atbilstības novērtēšanu

01.09.02

 

 

 

 

Būvdarbi

 

13.04.04

MK

N

299

LBN 301-97 Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā

01.05.04

10.02.04

MK

N

168

LBN 303-03 Būvuzraudzības noteikumi

20.02.04

25.06.03

MK

N

342

LBN 304-03 Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi

01.07.03

06.11.01

MK

N

466

LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā

01.01.02

25.06.97

MK

N

221

LBN 310-97 Noteikumi par darbu veikšanas projekta sastāvu un izstrādāšanas nosacījumiem

01.07.97

 

 

 

 

Īpašie noteikumi atsevišķām būvēm

 

07.12.00

S

L

-

Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu

01.04.01

28.10.97

MK

N

363

Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi

01.11.97

02.12.97

MK

N

394

Dzelzceļa būvnoteikumi

05.12.97

08.07.03

MK

N

382

Meliorācijas sistēmas un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība

17.07.03

10.04.01

MK

N

163

Noteikumi par iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais

19.04.01

07.08.01

MK

N

351

Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātiem

10.08.01

02.10.01

MK

N

421

Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem

11.10.01

23.10.01

MK

N

446

Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā

27.10.01

04.11.02

MK

N

496

Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas būvniecības noteikumi

09.11.02

11.01.00

ZM

I

1

Kārtība, kādā pieņemamas ekspluatācijā hidromelioratīvās būves un ierīces

01.04.00

 

 

 

 

Ekspluatācija

 

16.10.01

MK

N

444

LBN 405-01 Būvju tehniskā apsekošana

20.10.01

 

 

 

 

Citi saistoši dokumenti

 

12.02.92

MP

L

-

Par kultūras pieminekļu aizsardzību

11.03.92

08.08.96

S

L

-

Par atbilstības novērtēšanu

03.09.96

14.10.98

S

L

-

Standartizācijas likums

11.11.98

18.03.99

S

L

-

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

15.04.99

17.04.00

S

L

-

Preču un pakalpojumu drošuma likums

01.05.00

20.06.00

S

L

-

Likums par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem

19.07.00

20.06.01

S

L

-

Darba aizsardzības likums

01.01.02

29.05.03

S

L

-

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums

26.06.03

26.08.03

MK

N

474

Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu

30.08.03

25.06.96

MK

N

232

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums

03.07.96

23.03.99

MK

N

120

Kārtība, kādā izbeidzama Latvijas PSR normatīvo aktu piemērošana

27.03.99

30.05.00

MK

N

184

Ārvalstīs izdoto atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu un apliecinājumu atzīšanas kārtība

03.06.00

21.05.02

MK

N

194

Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

19.06.02

25.02.03

MK

N

92

Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus

01.03.03

16.06.98

MK

N

222

Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu

20.06.98

-

-

-

-

www.likumi.lv

-

 

 

 

 

Piemērojamie tiesību aktii

 

29.06.92

ACM

P

61

LBN 000 Būvnormatīvu saraksts

29.06.92

27.02.92

ACM

P

18

LBN 001 Būvnormatīvu pamatnolikums

01.03.92

28.12.92

ACM

P

118

LBN 100 Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve

28.12.92

28.12.92

ACM

P

118

LBN 101 Pagaidu instrukcija par pagasta vai pilsētas izbūves ģenerālplānu

28.12.92

03.05.93

ACM

P

50

LBN 209 Instrukcija ģimenes māju un zemnieku sētu projektēšanai

03.05.93

30.07.93

ACM

P

87

LBN 210 Pagaidu noteikumi siltumvadu izolācijai

01.10.93

---

ACM

-

-

LBN 302 Noteikumi par celtniecības materiālu un konstrukciju ražošanas un kvalitātes kontroles kārtību, kuru veic uzņēmumi un uzņēmēju sabiedrības

17.04.91

05.07.93

ACM

P

76

LBN 401 Dzīvojamo māju kapitālā un kārtējā remonta noteikumi

05.07.93

05.07.93

ACM

P

76

LBN 402 Dzīvojamo māju tehniskās ekspluatācijas noteikumi

05.07.93

28.02.03

VidM

R

67

Par būvinženieru saraksta apstiprināšanu

28.02.03

saīsinājumi:

S  - Saeima
MK  - Ministru kabinets
EM - Ekonomikas ministrija
SM - Satiksmes ministrija
ZM - Zemkopības ministrija

MP – Augstākā padome
ACM - Arhitektūras un celtniecības ministrija

L - likums
N - noteikumi
R - rīkojums
I - instrukcija
P - pavēle


Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.