building.lv skaitļos

Lietotāji online0
Aktīvie uzņēmumi1676
Nozares raksti32872
Būvniecību regulējošu normatīvo aktu saraksts (1992.g. - 2008.g.janvārim) : building.lv - par būvniecību Latvijā

Būvniecību regulējošu normatīvo aktu saraksts (1992.g. - 2008.g.janvārim)

Būvniecību regulējošu normatīvo aktu saraksts
(1992.g. - 2009.g.decembris).

Pieņemšanas datums

Pieņēma *

Akta veids

Nr.

Normatīvā
akta nosaukums

Spēkā stāšanās datums

Pēdējie grozījumi

10.08.1995.

S

L

-

Būvniecības likums

Construction Law 

13.09.1995.

 

12.06.2009.
13.03.2008. S L Ēku energoefektivitātes likums

Law on the Energy Performance of Buildings

16.04.2008. -

01.04.1997.

MK

N

112

Vispārīgie būvnoteikumi

General Construction Regulations 

01.07.1997.

07.04.2009.

09.07.2003.

MK

R

434

Par Latvijas Būvniecības padomi

09.07.2003.

21.03.2007.

25.06.1996.

MK

N

225

Latvijas Būvniecības padomes nolikums

03.07.1996.

01.04.2003.

25.06.1997.

MK

Ie

2

Būvvaldes paraugnolikums

02.07.1997.

-

08.07.2003.

MK

N

383

Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu

19.07.2003.

13.07.2004.

30.04.2001.

MK

N

181

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā 

05.05.2001.

17.02.2009.
03.07.2007. MK N 457 Noteikumi par Eiropas tehnisko apstiprinājumu 10.07.2007. -

07.11.1995.

MK

N

324

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami būvprojektu un teritoriālplānošanas projektu skiču konkursi

16.11.1995.

08.08.2000.
28.06.2005. MK N 453

 Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi
Regulations for the Registration of Construction Merchants

01.07.2005. 07.07.2008.
28.06.2005. MK N 454

Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā

Regulations regarding Mandatory Civil Liability Insurance In Construction 

01.07.2005. 15.01.2008.
22.05.2007. MK N 331 Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība 26.05.2007. 19.05.2009.
22.04.2003. MK N 190 Valsts aizsardzības būvju būvniecības kārtība 26.04.2003.  -
05.12.2006. MK N 983 Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi 07.12.2006. -
18.08.2008.  MK N 660 Kārtība, kādā sniedz informāciju par izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajām būvēm, kā arī kārtība, kādā šī informācija ir pieejama 22.08.2008. -
13.01.2009. MK N 26 Noteikumi par energoauditoriem 30.01.2009. -
13.01.2009. MK N 39 Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode 01.03.2009.
13.01.2009. MK N 40 Noteikumi par ēku energosertifikāciju 30.01.2009. -
    
Plānošana

22.05.2002.

S

L

-

Teritorijas plānošanas likums

26.06.2002.

 13.11.2008.

05.02.1997.

S

L

-

Aizsargjoslu likums

11.03.1997.

 14.05.2009.

21.03.2002.

S

L

-

Reģionālās attīstības likums

23.04.2002.

 20.11.2008.

06.10.2009.

MK

N

1148

Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi

10.10.2009.

 -
28.12.2004. MK N 1069 Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās 01.04.2005.  -
10.10.2006. MK N 833 Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem  13.10.2006.  -
    
Projektēšanas sagatavošana
27.11.2001. MK N 495 LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika 01.01.2003.  26.01.2006.

23.08.2001.

MK

N

376

LBN 003-01 Būvklimatoloģija

Regulations regarding the Latvian Building Code LBN 003-01 "Construction Climatology"

01.09.2001.

 07.06.2005.

02.05.2000.

MK

N

168

LBN 005-99 Inženierizpētes noteikumi būvniecībā

01.06.2000.

 01.06.2004.

27.03.2001.

MK

N

142

LBN 006-01 Būtiskās prasības būvēm

31.03.2001.

 -

29.04.2004.

MK

N

468

LBN 016-03 Būvakustika

01.07.2004.

 -
    
Projektēšana
11.12.2007. MK  866 LBN 201-07 Būvju ugunsdrošība 01.03.2008.  -

14.08.2001.

MK

N

370

 LBN 202-01 Būvprojekta saturs un noformēšana

01.11.2001.

 02.01.2007.

23.12.1997. 

MK

N

451

LBN 203-97 Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas 

01.05.1998. 

 28.07.2008.

21.04.1998.

MK

N

139 

LBN 205-97 Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas

01.05.1998.

 28.07.2008.

 13.04.1999.

MK

N

140 

LBN 206-99 Koka konstrukciju projektēšanas normas

01.07.1999.

 28.07.2008.

18.12.2001.

MK

N

520

LBN 207-01 Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes

01.01.2002.

 24.02.2009.

21.07.2008.

MK

N

567

LBN 208-08 Publiskas ēkas un būves

01.09.2008.

 28.04.2009.
01.09.2009. MK N 1000 LBN 209-09 Mazstāvu dzīvojamās mājas 01.11.2009.  -

03.02.2009.

MK

N

102

LBN 211-08 Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami

01.03.2009.

 -

27.05.2003.

MK

N

284

LBN 214-03 Ģeotehnika. Pāļu pamati un pamatnes

01.07.2003.

 -

21.07.1998.

MK

N

256

LBN 221-98 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija

01.08.1998.
 

 22.12.2008.

01.02.2000.

MK

N

38

LBN 222-99 Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves

01.06.2000.

 08.09.2009.

15.06.1999.

MK

N

214

LBN 223-99 Kanalizācijas ārējie tīkli un būves 

01.10.1999.

 18.01.2005.
23.08.2005. MK N 631 LBN 224-05 Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves 01.09.2005.  -
17.10.2006. MK N 852 LBN 229-06 Hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves 01.01.2007.  -

23.09.2003.

MK

N

534

LBN 231-03 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija

01.01.2004.

 -

29.04.2003.

MK

N

229

LBN 241-03 Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas

01.06.2003.

 21.06.2005.

29.10.2002.

MK

N

485

LBN 242-02 Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli

01.12.2002. 

 30.06.2008.
16.10.2007. MK 709 LBN 261-07 Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve  01.01.2008.  -
04.04.2006. MK  257 LBN 262-05 Elektronisko sakaru tīkli 08.04.2006.  -
19.12.2006. MK  1014  LBN 501-06 Būvizmaksu noteikšanas kārtība 01.01.2007.  11.11.2008.

18.06.2002.

MK

N

235

Noteikumi par maģistrālo cauruļvadu projektēšanu, būvniecību un atbilstības novērtēšanu

01.09.2002.

 -

27.12.2002.

MK

N 596 Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas 

08.01.2003.

 18.08.2009.
19.12.2000. MK N 439 Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm 19.12.2000.  17.03.2008.
12.12.2000. MK N 431 Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām  01.01.2001.  25.08.2009.
11.04.00. MK N 137 Higiēnas prasības dienesta viesnīcām 01.09.00.  -

Būvdarbi

13.04.2004.

MK

N

299

Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā

01.05.0204.

 13.10.2009.

10.02.2004.

MK

N

75

LBN 303-03 Būvuzraudzības noteikumi

20.02.2004.

 -

25.06.2003.

MK

N

342

LBN 304-03 Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi

01.07.2003.

 -

06.11.2001.

MK

N

466

LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā

01.01.2002.

 18.05.2004.

07.06.2005.

MK

N

395

LBN 310-05 Darbu veikšanas projekts

01.11.2005.

 -

Īpašie noteikumi atsevišķām būvēm
08.11.2005. MK N 841 Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība  01.12.2005.  08.01.2008.

25.04.2006.

MK 319 Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 01.06.2006.  10.11.2009.

07.12.2000.

S

L

-

Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu

01.04.2001.

 12.06.2009.

28.10.1997.

MK

N

363

Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi

01.11.1997.

 24.11.2009.

02.01.2008

MK

N

3

Dzelzceļa būvnoteikumi

07.02.2008.

 20.10.2009.

19.12.2006.

MK

N

1018

Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība 

23.12.2006.

 28.07.2009.
18.12.2007. MK N 912 Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība  23.12.2007.  03.02.2009.

10.04.2001.

MK

N

163

Noteikumi par iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais

Regulations on Appliances in which Gaseous Fuels are Utilised

19.04.2001.

 20.04.2004.

30.05.2006.

MK

N

424

Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība 

01.06.2006.

 24.11.2009.

02.10.2001.

MK

N

421

Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem

11.10.2001.

 05.05.2009.

23.10.2001.

MK

N

446

Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā

27.10.2001.

 30.06.2009.

04.04.2006.

MK

N

256

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība

08.04.2006.

 29.09.2009.

Ekspluatācija

16.10.2001.

MK

N

444

LBN 405-01 Būvju tehniskā apsekošana

20.10.2001.

 14.09.2004.

Citi saistoši dokumenti

12.02.1992.

MP

L

-

Par kultūras pieminekļu aizsardzību

11.03.1992.

 23.10.2008.

08.08.1996.

S

L

-

Par atbilstības novērtēšanu

03.09.1996.

 12.06.2009.

14.10.1998.

S

L

-

Standartizācijas likums

11.11.1998.

 12.06.2009.

18.03.1999.

S

L

-

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

15.04.1999.

 21.05.2009.

07.04.2004.

S

L

-

Preču un pakalpojumu drošuma likums

01.05.2004.

 29.11.2007.

20.06.2000.

S

L

-

Likums par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem

19.07.2000.

 07.04.2004.

20.06.2001.

S

L

-

Darba aizsardzības likums

01.01.2002.

 16.12.2004.

29.05.2003.

S

L

-

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums

26.06.2003.

 19.05.2005.

26.08.2003.

MK

N

474

Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu

30.08.2003.

 -

09.11.2004.

MK

N

916

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums

13.11.2004.

 -

23.03.1999.

MK

N

120

Kārtība, kādā izbeidzama Latvijas PSR normatīvo aktu piemērošana

27.03.1999.

 -

21.05.2002.

MK

N

194

Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

19.06.2002.

 -

25.02.2003.

MK

N

92

Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus

01.03.2003.

 29.01.2008.

26.05.2008.

MK

N

363

Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas kārtību

30.05.2008.

 -
12.07.2005. MK N 507 Noteikumi par arhitektu izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu  16.07.2005.  19.06.2007.
22.12.2009. MK N 1620 Būvju klasifikācija 01.01.2010.  -

-

-

-

-

www.likumi.lv

-

 -
  
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta otro daļu šādi normatīvie akti ar 2006.gada 1.janvāri ir zaudējuši spēku: 

29.06.1992.

ACM

P

61

LBN 000 Būvnormatīvu saraksts

29.06.1992.

 -

27.02.1992.

ACM

P

18

LBN 001 Būvnormatīvu pamatnolikums

01.03.1992.

 -

28.12.1992.

ACM

P

118

LBN 100 Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve

28.12.1992.

 -

28.12.1992.

ACM

P

118

LBN 101 Pagaidu instrukcija par pagasta vai pilsētas izbūves ģenerālplānu

28.12.1992.

 -

03.05.1993.

ACM

P

50

LBN 209 Instrukcija ģimenes māju un zemnieku sētu projektēšanai

03.05.1993.

 -

30.07.1993.

ACM

P

87

LBN 210 Pagaidu noteikumi siltumvadu izolācijai

01.10.1993.

 -

05.07.1993.

ACM

P

76

LBN 401 Dzīvojamo māju kapitālā un kārtējā remonta noteikumi

05.07.1993.

 -

05.07.1993.

ACM

P

76

LBN 402 Dzīvojamo māju tehniskās ekspluatācijas noteikumi

05.07.1993.

 -

saīsinājumi:

S - Saeima
MK - Ministru kabinets
EM - Ekonomikas ministrija
SM - Satiksmes ministrija
ZM - Zemkopības ministrija

MP – Ministru padome
ACM - Arhitektūras un celtniecības ministrija

L - likums
N - noteikumi
R - rīkojums
Ie - ieteikumi
P - pavēle


 
Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.