building.lv skaitļos

Lietotāji online0
Aktīvie uzņēmumi13
Nozares raksti32792
F-Parīze: Mūrnieku darbi : building.lv - par būvniecību Latvijā

F-Parīze: Mūrnieku darbi

Termiņš - 24-03-2010 Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts Travaux tous corps d^apostrofs;état : maçonnerie, peinture, menuiserie, cloisons et faux plafonds pour les sites de La Poste l^apostrofs;Enseigne situés sur le périmètre géographique suivant :

F-Parīze: Mūrnieku darbi

2010/S 51-076084

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU - SABIEDRISKIE PAKALPOJUMI

Būvdarbi

I IEDAĻA: LĪGUMSLĒDZĒJS
I.1) NOSAUKUMS, ADRESE(-S) UN KONTAKTPUNKTS(-I)

La Poste l'Enseigne SA
44 bd de Vaugirard
Kontaktpersona: Zakia Kalb
75757 Paris Cedex 15
FRANCIJA
Telefons +33 149773935
E-pasts: zakia.kalb@laposte.fr

Interneta adrese(-es)

Līgumslēdzēja vispārējā adrese http://www.laposte.fr

Pircēja profila adrese http://www.laposte.fr/fournisseurs

Papildu informāciju var saņemt: Iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentāciju (ieskaitot dokumentus attiecībā uz dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: Iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jānosūta: Iepriekš minētajam(-iem) kontaktpunktam(-iem)
I.2) LĪGUMSLĒDZĒJA GALVENĀ DARBĪBAS JOMA VAI JOMAS
Pasta pakalpojumi

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS
II.1) APRAKSTS
II.1.1) Līguma nosaukums, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
Travaux tous corps d'état : maçonnerie, peinture, menuiserie, cloisons et faux plafonds pour les sites de La Poste l'Enseigne situés sur le périmètre géographique suivant :
— Paris Sud et Nord (75),
— La Seine et Marne (77),
— La Seine Saint Denis (93),
— Le Val de Marne (94).
II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Būvdarbi
Būvdarbu realizācija
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta FR1.

NUTS kods FR1
II.1.3) Paziņojums paredz
Pamatnolīguma izveidi
II.1.4) Informācija par pamatnolīgumu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Pamatnolīguma darbības laiks: Ilgums mēnešos: 36
Paredzamā iepirkumu kopējā vērtība visā pamatnolīguma darbības laikā:
paredzamās izmaksas, bez PVN 400 000 EUR
II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Travaux tous corps d'état : maçonnerie, peinture, menuiserie, cloisons et faux plafonds pour les sites de La Poste l'Enseigne situés sur le périmètre géographique suivant :
— Paris Sud et Nord (75),
— La Seine et Marne (77),
— La Seine Saint Denis (93),
— Le Val de Marne (94).
II.1.6) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45262522, 45442100, 45421000, 44112300
II.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

II.1.8) Sadalījums daļās

piedāvājumi jāiesniedz par visām daļām
II.1.9) Var iesniegt piedāvājuma variantus

II.2) LĪGUMA APJOMS VAI ROBEŽAS
II.2.1) Kopējais apjoms vai galējās robežas
Travaux tous corps d'état : maçonnerie, peinture, menuiserie, cloisons et faux plafonds pour les sites de La Poste l'Enseigne situés sur le périmètre géographique suivant :
— Paris Sud et Nord (75),
— La Seine et Marne (77),
— La Seine Saint Denis (93),
— Le Val de Marne (94).
Le marché est conclu pour une durée ferme de 12 mois à compter de sa date de signature par La Poste. Il pourra ensuite être prorogé tacitement pour des périodes successives de 12 mois dans la limite de 2 fois.
La valeur totale estimée des achats pour toute la durée de l'accord cadre est de 400 000 EUR HT.
paredzamās izmaksas, bez PVN 400 000 EUR
II.2.2) Iespējas

šo iespēju apraksts: Le futur contrat, sera renouvelé par tacite reconductuon pour des périodes successives de 12 mois dans la limite de 2 fois.
Iespējamo atjaunošanas reižu skaits 2
II.3) LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS VAI IZPILDES TERMIŅŠ
uzsākšana 23.6.2010 Izpilde 22.6.2013

INFORMĀCIJA PAR DAĻĀM
Partijas Nr.: 1 NOSAUKUMS Paris (75)
1) ĪSS APRAKSTS
Paris Nord et Sud.
2) KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV)

45262500, 44810000, 45421000, 44112300
Partijas Nr.: 2 NOSAUKUMS La Seine et Marne (77)
1) ĪSS APRAKSTS
La Seine et Marne.
2) KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV)

45262500, 44810000, 45421000, 44112300
Partijas Nr.: 3 NOSAUKUMS La Seine Saint Denis (93)
1) ĪSS APRAKSTS
La Seine Saint Denis.
2) KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV)

45262500, 44810000, 45421000, 44112300
Partijas Nr.: 4 NOSAUKUMS Le Val de Marne (94)
1) ĪSS APRAKSTS
Le Val de Marne.
2) KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV)

45262500, 44810000, 45421000, 44112300

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
III.1) NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMU
III.1.1) Vajadzīgās iemaksas un garantijas
Le candidat devra fournir à La Poste avant la signature du contrat une attestation d'assurance (RC exploitation, RC professionnelle, RC produit).
III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē
Financement du marché par les ressources propres de La Poste.
La Poste procède au paiement, sauf disposition légale contraire ou accord spécifique entre les parties, dans un délai de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture à l'adresse indiquée par La Poste.
L'Euro est l'unité monétaire choisie pour le paiement des prestations, fournitures ou travaux.
Les sous-traitants bénéficieront du paiement direct dans les conditions de la loi n° 75-1334 du 31.12.1975 modifiée.
III.1.3) Juridiskā forma, kādā jāapvienojas komersantu(uzņēmēju) grupai, kurai tiks piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības
III.1.4) Citi konkrēti nosacījumi, kas attiecināmi uz līguma izpildi
III.2) DALĪBAS NOSACĪJUMI
III.2.1) Komersantu (uzņēmēju) personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesiju vai arodu reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Le candidat remettra, en même temps que la demande de participation, les documents indiqués ci-dessous :
1/ un extrait K-bis ou équivalence
2/ s'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés

3/ une déclaration dûment datée et signée sur papier à en-tête du fournisseur, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005 (document disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr).
La non remise des documents sus mentionnés entrainera l'élimination de l'entreprise candidate.
L'ensemble des renseignements demandés aux rubriques III.2.1 à III.2.3 sera fourni via le « Questionnaire d'informations » ou sous format libre. En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir l'ensemble des renseignements.
III.2.2) Saimnieciskās un finansiālās spējas
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
1) La perennité financière de l'entreprise (critère pondéré à 40 %);
2) La qualité du dossier de réponse (critère mondéré à 20 %);
3) Les références Clients (critère mondéré à 20 %);
4) La qualification professionnelles et adhésion à un organisme professionnel (critère mondéré à 20 %).
A ce titre, les candidat fourniront les documents permettant d'écaluer leur santé financière (liasse fiscale ou documents équvalents c'est à dire les bilans, comptes de résultats et annexes numérotées de 2050 à 2059 inclus et les rapports de gestion du dernier exercice.
III.2.3) Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas La capacité techique sera analysée relativement à :
1) L'analyse technique de l'offre (critère mondéré à 45 %);
2) La proposition financière après négociation (critère mondéré à 45 %);
3) La sensibilisation et le respect au développement durable (critère mondéré à 10 %).
III.2.4) Priviliģēto tiesību līgumi (Rezervēti līgumi)

III.3) ĪPAŠI NOSACĪJUMI PAKALPOJUMU LĪGUMIEM
III.3.1) Pakalpojuma izpildei nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija
III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojumu izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA
IV.1) PROCEDŪRAS VEIDS
IV.1.1) Procedūras veids
Sarunu procedūra
Kandidāti jau ir atlasīti Nē
IV.2) PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI
IV.2.1) Piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas
IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole

IV.3) ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA
IV.3.1) Identifikācijas numurs, ko līgumslēdzējs piešķīris
EUR_2010-000054
IV.3.2) Iepriekšējās publikācijas par šo pašu līgumu

IV.3.3) Nosacījumi, lai saņemtu specifikācijas un papildu dokumentāciju
IV.3.4) Termiņš piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanai
24.3.2010 - 16:00
IV.3.5) Valoda(-s), kuru(-as) var izmantot piedāvājumā vai dalības pieteikumā
French.
IV.3.6) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.3.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA
VI.1) ŠIS IR KĀRTĒJAIS IEPIRKUMS

VI.2) LĪGUMS(-I) SAISTĪTS AR POJEKTU UN/VAI PROGRAMMU, KO FINANSĒ KOPIENAS FONDI

VI.3) PAPILDU INFORMĀCIJA
La demande de participation accompagnée des renseignements et documents demandés aux rubriques III.2.1 à III.2.3. (sur questionnaire d'information ou sous format libre) devront être remis sur la plate-forme eAchats avant la date et l'heure limites mentionnées à la rubrique IV.3.4.
Tous les documents ne pouvant être scannés sont à retourner par courrier recommandé avec accusé de réception ou à déposer contre récépissé à l'adresse du Point de contact avant les mêmes date et heure limites.
Pour obtenir un accès à la plate-forme eAchats, les formalités sont les suivantes :

— Le candidat doit déclarer son intérêt en saisissant le formulaire mis à disposition sur le site Internet de La Poste (Espace Fournisseurs : http://www.laposte.fr/fournisseurs). Il obtient et valide les conditions Générales d'Utilisation (CGU) de la plate-forme eAchats, télécharge le guide d'utilisation eAchats et saisit les informations nécessaires sur la personne qui utilisera la plate-forme eAchats,
— Le candidat est par la suite invité, par l'acheteur, à se connecter à la plate-forme eAchats par courrier électronique contenant les modalités de connexion,
— Le questionnaire d'information, le cas échéant, est mis à disposition sur la plate-forme eAchats.
Conditions de connexion à la plate-forme eAchats :

— Un ordinateur équipé soit du navigateur Internet Explorer v6 sp2/sp3 ou v7, soit du navigateur Opéra v8 ou supérieur, téléchargeables gratuitement respectivement sur http://www.microsoft.com et sur http://www.opera.com, Nota : l'utilisation d'autres logiciels est déconseillée ou impossible,
— Un accès Internet permettant d'accepter des liaisons sécurisées (HTTPS),
— Une adresse électronique pour le futur utilisateur de la plate-forme.
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact:
Nom officiel: La Poste l'Enseigne SA au capital de 1 000 000 000 euros 356 000 000 RCS Paris.
VI.4) PĀRSŪDZĪBAS PROCEDŪRAS
VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
75001 Paris
FRANCIJA
Telefons +33 144325151
Internets: http://www.tgi-paris.justice.fr
VI.4.2) Pārsūdzību iesniegšana
VI.4.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Greffe du TGI de Paris
4 boulevard du Palais
75055 Paris Cedex 01
FRANCIJA
Telefons +33 144325151
Internets: http://www.tgi-paris.justice.fr
VI.5) ŠĀ PAZIŅOJUMA NOSŪTĪŠANAS DATUMS:
8.3.2010
Banner 280x280

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.