Koģenerācijas stacijas projektēšana un būvniecība Talsu ielā 69, Ventspilī, ietverot 110kV elektrokabeļu pievienojumu un rezerves katlu māju


Reģistrācijas datums 26 05 2008
PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU

IEDAĻA I: LĪGUMSLĒDZĒJA IESTĀDE
I.1)NOSAUKUMS, ADRESES UN KONTAKTPUNKTS(-I) Pilns nosaukums Latvijas Republikas Vides ministrija
Nodokļu maksātāja reģ. numurs LV 90000028508
Pasta adrese Peldu iela 25
Pilsēta: Rīga Pasta indekss: LV- 1494 Valsts LV
Kontaktpunkts (-i) Latvijas Republikas Vides ministrijas Projektu ieviešanas departaments Rīga, Peldu iela 26/28, 201.telpa
Kontaktpersona (-as) Ieva Uļuka Telefons +371 67026476
E-pasts: Ieva.uluka@vidm.gov.lv Fakss: +371 67228751
Interneta adrese (-es)(ja piemērojams)
Līgumslēdzēja vispārējā adrese (URL): www.vidm.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL):

Papildu informāciju var saņemt:
■ Iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)
□ Citādi: lūdzu aizpildiet pielikumu A. I
Specifikācijas un papildu dokumentāciju (ieskaitot dokumentus attiecībā uz dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
■ Iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)
□ Citādi: lūdzu aizpildiet pielikumu A. II
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jānosūta:
□ Iepriekš minētajam(-ies) kontaktpunktam(-iem)
■ Citādi: lūdzu aizpildiet pielikumu A. III

I.2) LĪGUMSLĒDZĒJAS IESTĀDES VEIDS UN GALVENĀ DARBĪBAS JOMA VAI JOMAS ■ Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
□ Valsts vai federāla aģentūra/birojs
□ Reģionāla vai vietēja iestāde
□ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
□ Publisko tiesību subjekts
□ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
□ Citi (Lūdzu norādīt) □ Vispārējie sabiedriskie pakalpojumi
□ Aizsardzība
□ Sabiedriskā kārtība un drošība
■ Vide
□ Ekonomika un finanses
□ Veselība
□ Dzīvokļu un komunālā saimniecība
□ Sociālā aizsardzība
□ Atpūta, kultūra un reliģija
□ Izglītība
□ Citi (Lūdzu norādīt)
Līgumslēdzēja iestāde pērk citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā Jā ■ Nē □


II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS
II.1) Apraksts II.1.1)līguma nosaukums, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
Koģenerācijas stacijas projektēšana un būvniecība Talsu ielā 69, Ventspilī, ietverot 110kV elektrokabeļu pievienojumu un rezerves katlu māju
II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta (Izvēlieties tikai vienu kategoriju - būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi - kas visvairāk atbilst jūsu līguma vai iepirkuma(-u) konkrētajam mērķim)
(a) Būvdarbi ■ (b) Piegāde □ (c) Pakalpojumi □
Būvdarbu realizācija □ Pirkums □ Pakalpojumu kategorija Nr. 0
Projektēšana un būvdarbu realizācija ■ Noma (Izpirkumnoma) □ (Pakalpojumu kategorijām 1-27, skaitīt Direktīvas 2004/17/EK XVIIA un XVIIB Pielikumu)
Darba izpilde (realizācija) ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzēju iestāžu norādītajām prasībām [v1] □ Īrēšana □
Īrējumpirkšana □
Minēto variantu kombinācija □
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta Galvenā piegādes vieta Galvenā pakalpojumu sniegšanas vieta
Ventspils pilsēta
Nuts kods LV003 Nuts kods Nuts kods
II.1.3) Paziņojums paredz
Iepirkuma līgumu ■ Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu □
Pamatnolīguma izveidošanu □
II.1.4) Informācija par pamatnolīgumu (attiecīgā gadījumā)
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem

Paredzētais pamatolīguma dalībnieku skaits 0
VAI, ja piemērojams, maksimālais dalībnieku skaits 0 □Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
Pamatnolīguma darbības laiks:gados: 0 vai mēnešos: 0
Pamatnolīguma, kura darbības laiks pārsniedz četrus gadus, pamatojums:

Paredzamā iepirkuma kopējā vērtība visa pamatnolīguma darbības laikā (ja piemērojams; tikai ar cipariem):
Paredzamā vērtība, bez PVN: 0.00 Valūta:
vai diapazons robežās: no 0.00 līdz 0.00 Valūta:
II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma (-u) apraksts
Iepirkums paredz koģenerācijas stacijas bloka (ietverot ogļu piegādes, izkraušanas un sagatavošanas, biomasas izkraušanas un sagatavošanas, kā arī pīķa slodžu katlus un degvielas būves) un 110 kV elektrokabeļa savienojuma projektēšanu un būvniecību Ventspilī, kā arī rezerves katlu mājas projektēšanu un būvniecību Brīvības ielā 38, Ventspilī.
II.1.6) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)
Galvenā vārdnīca Papildvārdnīca (ja piemērojams)
Galvenais priekšmets 45251220-9
Papildus priekšmets (-i) 28421100-0
28221220-5


II.1.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement
JĀ ■ NĒ □

II.1.8) Sadalījums daļās (informācijai par daļām, izmantojiet B pielikumu tik reižu, cik ir daļu)

JĀ ■ NĒ □ Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
Tikai vienu daļu □ Vienu vai vairākām daļām ■ Visām daļām □
II.1.9) Var iesniegt piedāvājuma variantus?
JĀ □ NĒ ■

II.2) LĪGUMA APJOMS UN ROBEŽAS
II.2.1) Kopējais apjoms vai galējās robežas (ieskaitot visas daļas un iespējas, ja piemērojams)


Ja piemērojams,paredzamā vērtība, bez PVN (tikai cipariem): Valūta:
vai diapazons robežās: no 0.00 līdz 0.00 Valūta:

II.2.2) Iespējas (ja piemērojams) JĀ □ NĒ ■
Ja jā, šo iespēju apraksts:


Ja zināms, provizoriskais laika grafiks šo iespēju izmantošanai:
mēnešos: 38 vai dienās: 0 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)

Iespējamo atjaunošanas reižu skaits (ja ir paredzēts): 0 VAI robežās: no 0 līdz 0

Ja zināms, atkārtotu līgumu gadījumā plānotais laika grafiks turpmākajiem uzaicinājumiem uz konkursu:
mēnešos: 0 vai dienās: 0 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)

II.3) LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS VAI IZPILDES TERMIŅŠ
Līguma darbības laiks mēnešos: 38 vai dienās 0 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)
vai Uzsākšana 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)
Izpilde 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)


III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
III.1) NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMU III.1.1) Vajadzīgās iemaksas un garantijas (ja piemērojams)
Avansa maksājuma garantija, Līguma izpildes garantija un Ieturējuma naudas garantija.
III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē
Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā: (a) avansa maksājumu – 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un šo Noteikumu 4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos dokumentus, (b) starpmaksājumus - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus, v
III.1.3) Juridiskā forma, kādā jāapvienojas komersantu [uzņēmēju] grupai, kurai tiks piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības(ja piemērojams)

III.1.4) Citi konkrēti nosacījumi, kas attiecināmi uz līguma izpildi JĀ □ NĒ ■
(ja piemērojams)
Ja jā, šo konkrēto nosacījumu apraksts:

III.2) DALĪBAS NOSACĪJUMI
III.2.1) Komersantu (uzņēmēju) personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesiju vai arodu reģistros

Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
1. Pretendents (juridiska persona) nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu. 2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijas Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts. 3. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. 4. Pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo tiesību aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi. 5. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs). 6. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs). Minētie nosacījumi attiecas uz visiem personu apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem. 2.iepirkuma daļai: 1. Pretendenta (kopējais personu apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku) gada finanšu apgrozījums, par katru no pēdējiem trijiem gadiem (2005, 2006, 2007) ir vismaz 5 000 000 EUR. 2. Pretendentam (personu apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem kopā) ir pieejami likvīdi aktīvi, kredītlīnija vai citi finanšu līdzekļi pietiekamā apmērā un ne mazāk kā 1 000 000 EUR , lai nodrošinātu naudas plūsmu 12 mēnešu periodam, turklāt šādi līdzekļi nav nekādi apgrūtināti vai rezervēti citu pasūtījumu nodrošināšanai. 3.iepirkuma daļai: 1. Pretendenta (kopējais personu apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku) gada finanšu apgrozījums, par katru no pēdējiem trijiem gadiem (2005, 2006, 2007) ir vismaz 10 000 000 EUR. 2. Pretendentam (personu apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem kopā) ir pieejami likvīdi aktīvi, kredītlīnija vai citi finanšu līdzekļi pietiekamā apmērā un ne mazāk kā 2 000 000 EUR, lai nodrošinātu naudas plūsmu 12 mēnešu periodam, turklāt šādi līdzekļi nav nekādi apgrūtināti vai rezervēti citu pasūtījumu nodrošināšanai.3.iepirkuma daļai: Pretendents (vismaz viens no personu apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir realizējis vismaz 1 (vienu) līdzīga satura un specifikas projektu (12 MW vai vairāk), par kuru ir izsniegta pasūtītāja atsauksme ar apliecinājumu, ka objekts tiek ekspluatēts un darbojas labā kvalitātē vismaz 1 gadu.
III.2.2) Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
1.iepirkuma daļai: 1. Pretendenta (kopējais personu apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku) gada finanšu apgrozījums, par katru no pēdējiem trijiem gadiem (2005, 2006, 2007) ir vismaz 30 000 000 EUR. 2. Pretendentam (personu apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem kopā) ir pieejami likvīdi aktīvi, kredītlīnija vai citi finanšu līdzekļi pietiekamā apmērā un ne mazāk kā 10 000 000 EUR, lai nodrošinātu līguma naudas plūsmu 12 mēnešu periodam, turklāt šādi līdzekļi nav nekādi apgrūtināti vai rezervēti citu pasūtījumu nodrošināšanai. Minimālās prasības standartiem, kas varētu būt jāizpilda (ja piemērojams):

III.2.3) Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
1. 1.iepirkuma daļai: Pretendents (vismaz viens no personu apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir realizējis vismaz 1 (vienu) koģenerācijas stacijas projektēšanu un būvniecību, pielietojot virstošā slāņa tehnoloģiju (kurināmais – biomasa un vai ogles), par kuru ir izsniegta pasūtītāja atsauksme ar apliecinājumu, ka objekts tiek ekspluatēts un darbojas labā kvalitātē vismaz 1 gadu. 2.iepirkuma daļai: Pretendents (vismaz viens no personu apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir realizējis vismaz 1 (vienu) līdzīga satura un specifikas projektu (110kV vai vairāk), par kuru ir izsniegta pasūtītāja atsauksme ar apliecinājumu, ka objekts tiek ekspluatēts un darbojas labā kvalitātē vismaz 1 gadu. 2. 1.iepirkuma daļai: Galvenā aprīkojuma (kurināmā sagatavošanas sistēmas, tvaika katls, pretspiediena tvaika ekstrakcijas kondensējošā tvaika turbīna, siltummaiņi, rezerves un pīķa slodžu tvaika katli) piegādātāji ir projektējuši, ražojuši, piegādājuši un uzstādījuši un nodevuši ekspluatācijā pēdējo 5 gadu laikā vismaz 2 līdzīgas izmēra un kapacitātes iekārtas, kuru darbību labā kvalitātē apliecina pasūtītāja atsauksmes. 3.iepirkuma daļai: Galvenā aprīkojuma piegādātāji ir projektējuši, ražojuši, uzstādījuši un nodevuši ekspluatācijā pēdējo 5 gadu laikā vismaz 2 līdzīgas izmēra un kapacitātes iekārtas, kuru darbību labā kvalitātē apliecina pasūtītāja atsauksmes. 3. Pretendents var nodrošināt atbilstoši kvalificētus speciālistus projektā īstenošanai uzrādot visus galvenos ekspertus kas minēti Tehnisko specifikāciju vispārīgās daļas 8.5. punktā (sk. 1.pielikumu). 4. Pretendents īsteno savu darbību, saskaņā ar Vides veselības un drošības politiku, kā arī tam nav bijuši pārkāpumi apkārtējās vides aizsardzības ES likumdošanas jomā. 5. Pretendents Būvniecības veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus. Piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir jāatbilst Nolikuma 4.punktā un 5.punkta 5.1 apakšpunktā noteiktajām prasībām. Galvenā būvuzņēmēja pašu spēkiem veicamajam būvdarbu apjomam jābūt ne mazākam par 30 procentiem no Būvniecības apjoma. Minimālās prasības standartiem, kas varētu būt jāizpilda (ja piemērojams):

III.2.4) Priviliģēto tiesību līgumi (Rezervēti līgumi) (ja piemērojams) JĀ □ NĒ ■
Līgums rezervēts tikai aizsargātām darbnīcām □
Līguma izpilde rezervēta aizsargātas nodarbinātības programmas ietvaros □

III.3) ĪPAŠI NOSACĪJUMI PAKALPOJUMU LĪGUMIEM
III.3.1)Pakalpojuma izpildei nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija JĀ □ NĒ ■
Ja jā, atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu:

III.3.2)Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojumu izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija JĀ ■ NĒ □


IV IEDAĻA: PROCEDŪRA
IV.1) Procedūras veids IV.1.1) Procedūras veids
Atklāta ■
Slēgta □
Paātrināta slēgta □
Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:

Sarunu procedūra

Kandidāti jau ir atlasīti Jā □ Nē ■
Ja jā norādīt iedaļā VI.3) "Papildu informācija" jau atlasīto komersantu [uzņēmēju] nosaukumi/vārdi un adreses
Paātrināta sarunu procedūra

Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:

Cenu aptauja □

IV.1.2) Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, kurus uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties (slēgta konkursa un sarunu procedūra, cenu aptauja)

Paredzētais uzņēmēju skaits
vai paredzētais minimālais skaits 0 un, ja piemērojams, maksimālais skaits 0

Objektīvie kritēriji, lai izvēlētos ierobežotu kandidātu skaitu:

IV.1.3) Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai aptaujas laikā (sarunu procedūra, cenu aptauja)
Piemēro procedūru, ko dala posmos, lai pakāpeniski samazinātu apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu JĀ □ NĒ □

IV.2)PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI IV.2.1) Piešķiršanas kritēriji (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo (-os) kvadrātiņu(-us))

Piedāvājums ar viszemāko cenu □
vai
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar ■
□ zemāk minētajiem kritērijiem (norādīt piešķiršanas kritērijus ar to īpatsvaru vai dilstošā secībā pēc to nozīmīguma, ja īpatsvaru nav iespējas noteikt pamatotu iemeslu dēļ)
□ kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas

Kritēriji Īpatsvars
1 . Finansiālā vērtējuma kritēriji 60
2 . Tehniskās vērtēšanas kritēriji 40
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10.

IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole JĀ □ NĒ ■
Ja jā, papildu informācija par elektronisko izsoli (attiecīgā gadījumā)


IV.3) ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA
IV.3.1) Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde (ja piemērojams)
VIDM 2007/150
IV.3.2) Iepriekšējās publikācijas par šo pašu līgumu JĀ ■ NĒ □

Ja jā:
Periodisks informatīvs paziņojums □ Paziņojums par pircēja profilu □
Paziņojuma numurs OV: 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)

Citas iepriekšējas publikācijas (ja piemērojams) ■
Paziņojuma numurs OV: 2008/S 39-053562 26 / 02 / 2008 (dd/mm/gggg)
Paziņojuma numurs OV: 2 18 / 04 / 2008 (dd/mm/gggg)
IV.3.3) Nosacījumi, lai saņemtu specifikācijas un papildu dokumentāciju (izņemot DIS) vai aprakstošo dokumentu (cenu aptaujas gadījumā)
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem
Datums: 30 / 06 / 2008 (dd/mm/gggg) Laiks: 11.00
Dokumentus izsniedz par samaksu jā □ nē ■
Ja jā, cena (tikai cipariem) Valūta:
Maksājuma noteikumi un veids:

IV.3.4) Termiņš piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanai
Datums 30 / 06 / 2008 (dd/mm/gggg) Laiks: 11.00
IV.3.5) Dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājumu nosūtīšanas datums atlasītajiem kandidātiem (slēgtas vai sarunu procedūras, un cenu aptaujas gadījumā)
Datums 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)
IV.3.6) Valoda (-s), kuru (-as) var izmantot piedāvājumā vai dalības pieteikumā
ES □ CS □ DA □ DE □ ET □ EL □ EN ■ FR □ IT □ LV ■ LT □ HU □ MT □ NL □ PL □ PT □ SK □ SL □ FI □ SV □
Citas:
IV.3.7) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums (atklātas procedūras gadījumā)
Līdz: 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)
VAI Ilgums mēnešos: 0 VAI dienās: 120 (no piedāvājuma saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 30 / 06 / 2008 (dd/mm/gggg) Laiks:

Vieta (ja piemērojams): plkst.11.00, Rīga, Peldu iela 25, 101.telpa
Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā (ja piemērojams) JĀ □ NĒ ■VI IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCJA VI.1) ŠIS IR KĀRTĒJAIS IEPIRKUMS (ja piemērojams) JĀ □ NĒ ■
Ja jā, plānotais laiks turpmāku paziņojumu publicēšanai:
VI.2) LĪGUMS (-I) SAISTĪTS AR PROJEKTU UN/VAI PROGRAMMU, KO FINANSĒ KOPIENAS FONDI JĀ ■ NĒ □
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts "Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība"
VI.3) Papildu informācija (ja piemērojams)
Tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
VI.4) PĀRSŪDZĪBAS PROCEDŪRAS
VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām
Pilns nosaukums:
Iepirkumu uzraudzības birojs
Reģ. Nr. LV 90001263305
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga Pasta indekss: LV- 1010 Valsts: LV
E-pasts: pasts@iub.gov.lv Telefons: 7326719
Interneta adrese (URL): www.iub.gov.lv Fakss: 7326720

Struktūra, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (ja piemērojams) Pilns nosaukums:

Reģ. Nr.
Pasta adrese:
Pilsēta: Pasta indekss: LV- 0 Valsts: LV
E-pasts: Telefons:
Interneta adrese (URL): Fakss:

VI.4.2) Pārsūdzību iesniegšana(lūdzu, aizpildiet pozīciju VI.4.2 VAI, vajadzības gadījumā, pozīciju VI4.3)
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu (-iem):

VI.4.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu Pilns nosaukums:
Iepirkumu uzraudzības birojs
Reģ. Nr. LV 90001263305
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga Pasta indekss: LV- 1010 Valsts: LV
E-pasts: pasts@iub.gov.lv Telefons: 7326719
Interneta adrese (URL): www.iub.gov.lv Fakss: 7326720

VI.5)ŠĀ PAZIŅOJUMA NOSŪTĪŠANAS DATUMS: 21 / 05 / 2008 (dd/mm/gggg)PIELIKUMS A
PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


I) ADRESES UN KONTAKTPUNKTI, KUR VAR SAŅEMT PAPILDU INFORMĀCIJU Pilns nosaukums:

reģ.Nr.
Pasta adrese:
Pilsēta: Pasta indekss: LV- Valsts:
Kontaktpunkts (-i):
Kontaktpersona (-as): Telefons:
E-pasts: Fakss:
Interneta adrese (URL):


II) ADRESES UN KONTAKTPUNKTI, KUR VAR SAŅEMT PAPILDU DOKUMENTUS (IESKAITOT DOKUMENTUS ATTIECĪBĀ UZ DINAMISKO IEPIRKUMU SISTĒMU)

Pilns nosaukums:

reģ.Nr.
Pasta adrese:
Pilsēta: Pasta indekss: LV- Valsts:
Kontaktpunkts (-i):
Kontaktpersona (-as): Telefons:
E-pasts: Fakss:
Interneta adrese (URL):


III) ADRESES UN KONTAKTPUNKTI, KUR JĀNOSŪTA PIEDĀVĀJUMI/DALĪBAS PIETEIKUMI

Pilns nosaukums:
Latvijas Republikas Vides ministrija
reģ.Nr. 90000028508
Pasta adrese: Peldu iela 26/28, 201.telpa (līdz 2008.gada 30.maija plkst.10:45); Peldu iela 25, 101.telpa (2008.gada 30.maijā no plkst.10:45 līdz 11:00)
Pilsēta: Rīga Pasta indekss: LV- 1494 Valsts: LV
Kontaktpunkts (-i): Latvijas Republikas Vides ministrijas Projektu ieviešanas departaments Rīga, Peldu iela 26/28, 201.telpa
Kontaktpersona (-as): Ieva Uļuka Telefons: +371 67026476
E-pasts: ieva.uluka@vidm.gov.lv Fakss: +371 67228751
Interneta adrese (URL): www.vidm.gov.lvPIELIKUMS B
INFORMĀCIJA PAR DAĻĀM

Daļa Nr. 1 Nosaukums Koģenerācijas stacijas bloka projektēšana un būvniecība Ventspilī

1) ĪSS APRAKSTS 1.iepirkuma daļa ietver koģenerācijas stacijas bloka projektēšanu un būvniecību Ventspilī, ietverot ogļu piegādes, izkraušanas un sagatavošanas, biomasas izkraušanas un sagatavošanas, kā arī pīķa slodžu katlus un degvielas būves. Spēkstacija (TEC)ietver pilnībā funkcionālu kombinētu termo- un elektrocentrāli, ieskaitot: vienu (1) virstošā slāņa katlu (kurināmu ar oglēm vai koksni), elektrības ražošanai vienu (1) tvaika turbīnu ar kondensatoru, ko dzesē ar ūdeni un dzesējošo torni, siltumenerģijas pārneses aprīkojumu, kas pievienojams Ventspils esošajam centralizētās siltumapgādes tīklam, divus ar dīzeļdegvielu kurināmus pīķa slodzes centralizētās siltumapgādes (karstā ūdens) katlus, visu procesu nodrošināšanai nepieciešamās sistēmas, automātiku un mēriekārtas, ģeneratoru un elektriskās sistēmas, visus nepieciešamos būvdarbus, lokālo siltumapgādi, ventilāciju un kondicionēšanu, ugunsdzēsības sistēmas, nepieciešamās labierīcības personālam, drošības sistēmas un apgaismošanas sistēmas, nepieciešamos ceļus un laukumus, kā arī visu šeit neuzskaitīto aprīkojumu un pakalpojumus, kas nepieciešami, lai uzceltu pilnībā funkcionējošu spēkstaciju.

2) KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV) Galvenā vārdnīca Papildvārdnīca (ja piemērojams)
Galvenais priekšmets 45251220-9
Papildus priekšmets (-i)

3) APJOMS VAI ROBEŽAS

Ja zināms, paredzamās izmaksas, bez PVN (ja piemērojams; tikai cipariem) Valūta:

vai diapazons robežās no līdz Valūta:
4)NORĀDE UZ ATŠĶIRĪGU LĪGUMA DARBĪBAS LAIKU VAI ATŠĶIRĪGU DATUMU UZSĀKŠANAI/PABEIGŠANAI(ja piemērojams)


Paredzētais datums (ja zināms)Piešķiršanas procedūras uzsākšanai 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)

Līguma darbības laiks mēnešos: 38 vai dienās: 0 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)

vai Uzsākšana 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)

Pabeigšana 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)

5)Papildu informācija par daļām

Iepirkuma daļas apjoms ir sadalīts 3 posmos ar atšķirīgiem darbu izpildes termiņiem: 1. 38 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas koģenerācijas stacijai (ogļu katls, turbīna, ogļu un biomasas apstrādes/pārvietošanas aprīkojums un viss palīg aprīkojums); 2. 35 mēneši - vēl viena maksimumslodzes katla piegādei, uzstādīšanai, testiem un nodošanai ekspluatācijā; 3. 26 mēneši: ogļu atkausēšanas angāram. Pasūtītājs var atteikties no 2. un 3.posma.

Daļa Nr. 2 Nosaukums 110 kV elektrokabeļa savienojuma projektēšana un būvniecība Ventspilī

1) ĪSS APRAKSTS 2. iepirkuma daļa ietver 110 kV un 10 kV kabeļu savienojuma izbūvi no TEC līdz esošajai 110 kV sadalei: nepieciešamo kabeļu ieguldīšanu no esošās 110 kV sadales līdz TEC, esošās sadales paplašināšanu par vienu (1) 110 kV pieslēgumu (pilnu komplektu, ieskaitot nepieciešamās izmaiņas sadales vadības un aizsardzības sistēmās).

2) KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV) Galvenā vārdnīca Papildvārdnīca (ja piemērojams)
Galvenais priekšmets 28421100-0
Papildus priekšmets (-i)

3) APJOMS VAI ROBEŽAS

Ja zināms, paredzamās izmaksas, bez PVN (ja piemērojams; tikai cipariem) Valūta:

vai diapazons robežās no līdz Valūta:
4)NORĀDE UZ ATŠĶIRĪGU LĪGUMA DARBĪBAS LAIKU VAI ATŠĶIRĪGU DATUMU UZSĀKŠANAI/PABEIGŠANAI(ja piemērojams)


Paredzētais datums (ja zināms)Piešķiršanas procedūras uzsākšanai 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)

Līguma darbības laiks mēnešos: 30 vai dienās: 0 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)

vai Uzsākšana 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)

Pabeigšana 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)

5)Papildu informācija par daļāmDaļa Nr. 3 Nosaukums Rezerves katlu mājas projektēšana un būvniecība Brīvības ielā 38, Ventspilī

1) ĪSS APRAKSTS 3. iepirkuma daļa ietver pilnībā funkcionālu rezerves katlu māju ar diviem karstā ūdens katliem, pa 22,5 mW, kuri kurināmi ar dīzeļdegvielu. Darbu apjoms ietver degvielas izkraušanas un uzglabāšanas mezglu, elektrisko sadali, 10 kV pieslēguma izbūvi līdz esošajai sadalei, ūdens apstrādes mezglu un katlu mājas izbūvi.

2) KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV) Galvenā vārdnīca Papildvārdnīca (ja piemērojams)
Galvenais priekšmets 28221220-5
Papildus priekšmets (-i)

3) APJOMS VAI ROBEŽAS

Ja zināms, paredzamās izmaksas, bez PVN (ja piemērojams; tikai cipariem) Valūta:

vai diapazons robežās no līdz Valūta:
4)NORĀDE UZ ATŠĶIRĪGU LĪGUMA DARBĪBAS LAIKU VAI ATŠĶIRĪGU DATUMU UZSĀKŠANAI/PABEIGŠANAI(ja piemērojams)


Paredzētais datums (ja zināms)Piešķiršanas procedūras uzsākšanai 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)

Līguma darbības laiks mēnešos: 16 vai dienās: 0 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)

vai Uzsākšana 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)

Pabeigšana 00 / 00 / 0000 (dd/mm/gggg)

5)Papildu informācija par daļām

Ar šo paziņojumu saistītas uzaicinājumu publikācijas:

19.02.2008
14.04.2008Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.