building.lv skaitļos

Lietotāji online0
Aktīvie uzņēmumi1676
Nozares raksti32872
Akreditācija – būvniecības kvalitātes sistēmas atbalsts : building.lv - par būvniecību Latvijā

Akreditācija – būvniecības kvalitātes sistēmas atbalsts

Akreditācija – būvniecības kvalitātes sistēmas atbalsts
Foto: Akreditācija – būvniecības kvalitātes sistēmas atbalsts

 

Akreditācija veic atbilstības novērtēšanu un sekmē kvalitātes un drošības prasību izpildi

Pēdējās desmitgades laikā daudzās valstīs un tirgus segmentos ir pieaudzis tehnisko noteikumu, standartu, testēšanas un sertifikācijas procedūru skaits. Šo izmaiņu mērķis ir nodrošināt atbilstību kvalitātes un drošības prasībām, kādas patērētāji, uzņēmumi un regulējošās iestādes sagaida no precēm un pakalpojumiem. Specifisko standartu skaita pieaugums ir bijis atbilstošs to organizāciju skaita pieaugumam, kuras veic trešo personu novērtējumu par standartu prasību ievērošanas atbilstību, tātad – atbilstības novērtēšanas procesu. Akreditācijas process nosaka to organizāciju tehnisko kompetenci un integritāti, kuras piedāvā produktu un pakalpojumu testēšanas, pārbaudes, verifikācijas, inspicēšanas, kalibrēšanas un sertifikācijas pakalpojumus (kopā sauktu par atbilstības novērtēšanu) saskaņā ar attiecīgajiem piemērojamajiem tiesību aktiem, standartiem un citām prasībām. Apkopojot iepriekš minēto, akreditācija ir process, kura mērķis ir palielināt regulējošo iestāžu, uzņēmumu un patērētāju uzticību un atbalstīt preču un pakalpojumu brīvu apriti, vienlaikus nodrošinot augstu veselības aizsardzības līmeni, patērētāju un vides drošību.

Testēšanas, kalibrēšanas, medicīniskās pārbaudes, inspicēšanas, sertifikācijas un verifikācijas pakalpojumus, kurus sniedz akreditētās iestādes, kopā sauc par atbilstības novērtēšanas darbībām.

Latvijā akreditāciju vada un uzrauga LATAK

Kopā atbilstības novērtēšana un akreditācija veido pārliecību, ka preces un pakalpojumi, procesi, vadības sistēmas un personu darbs atbilst valstu un starptautiskajiem standartiem un noteikumiem. Tie palīdz ražotāju un regulējošo iestāžu riska pārvaldībā un lēmumu pieņemšanā.

Latvijā atbilstības novērtēšanas institūciju – inspicēšanas institūciju, pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūciju, personāla sertificēšanas institūciju, testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju (tostarp arī medicīnas jomā), produktu sertificēšanas institūciju, vides verificētāju, prasmes pārbaužu organizatoru, validēšanas un verificēšanas institūciju, akreditāciju nodrošina valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk – LATAK). Ievērojot Eiropas Savienībā nostiprinātos principus, LATAK kopš 1994. gada nacionālā līmenī darbojas kā vienīgā akreditācijas institūcija Latvijā. LATAK akreditācijas pakalpojumu sniedz nediskriminējošā veidā.

Standarti un akreditēta atbilstības novērtēšana ir tirgus instrumenti, kurus var izmantot būvniecības nozarē attiecībā uz būvizstrādājumiem un materiāliem, būvniecības metodēm un praksi, veselības un drošības prasībām objektā un ietekmi uz apkārtējo vidi.

Būvniecības jomā akreditāciju izmanto atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību, sertificē būvizstrādājumus, inspicē būvniecībā izmantojamās iekārtas, kā arī testē būvizstrādājumus.

Akreditācijas nozīme Eiropā un pasaulē aizvien pieaug

Sabiedrība vēlas paļauties, ka viņu izvēlētās preces, pakalpojumi un procesi atbilst nacionālajām un starptautiskajām kvalitātes prasībām. Minētās prasības tiek ietvertas saskaņotajos standartos, Eiropas Savienības un nacionālajos normatīvajos aktos. Tādēļ akreditācijas nozīme pieaug, jo tā ir viens no publiskās kontroles līmeņiem atbilstības novērtēšanas sistēmā, un tās uzdevums ir pārliecināties, ka atbilstības novērtēšanas institūcijām ir tehniskās iespējas un kompetence veikt savus pienākumus. Akreditāciju izmanto gan reglamentētajās, gan brīvprātīgajās jomās, nolūkā palielināt uzticēšanos atbilstības novērtēšanai. Tādējādi tā pastiprina produktu, pakalpojumu, sistēmu un organizāciju savstarpēju atzīšanu visā Eiropas Savienībā.

LATAK ir Eiropas Akreditācijas kooperācijas pilntiesīgs biedrs un Daudzpusējās atzīšanas līguma (turpmāk – EA MLA) parakstītājs. Valsts akreditācijas institūcijas dalība Eiropas Akreditācijas kooperācijā nodrošina atbilstības novērtēšanas rezultātu savstarpējo atzīšanu Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, Turcijā un citās valstīs bez nepieciešamības veikt papildu pārbaudi valstī, uz kuru tiek eksportēta prece vai pakalpojums, tādējādi samazinās ražošanas izmaksas un tiek ietaupīts laiks. Tiek gūti labumi no principa "akreditēts vienreiz - atzīts visur."

Kādus taustāmus ieguvumus sniedz akreditācija

Pievēršot uzmanību ieguvumiem no akreditācijas publiskajā un privātajā sektorā, tad tā ir preču un pakalpojumu kustības veicināšana brīžos, kad pieaug prasības pēc kvalitātes un drošuma. Tāpat akreditācija nodrošina harmonizētu un pārskatāmu pieeju, kas veicina inovācijas, samazina nepieciešamību valdībām izmantot savus resursus, veido patērētāju un uzņēmumu uzticību un palīdz izpildīt reglamentētās prasības par samērīgām izmaksām.

Neapšaubāmi būtisks ir jautājums par ieguvumiem, kurus saņem patērētāji. Šajā gadījumā jāmin – uzticamība. Patērētāji arvien biežāk uzticas neatkarīgiem pierādījumiem, nevis piegādātāju reklāmām. Tāpēc patērētāju uzticību tirgum veicina tas, ka viņi zina – produktus un pakalpojumus, kurus viņi izvēlas, regulāri vērtē un pārbauda neatkarīga un kompetenta trešā puse. Uzticību veicina arī tas, ka piegādes otrā pusē patērētāju intereses aizsargā nacionālās akreditācijas iestādes, kas darbojas kā pārbaudītāju pārbaudītāji.

Visbeidzot, ieguvumi pašiem uzņēmējiem. Akreditācija ir atbalsts kvalitātes infrastruktūras uzturēšanā uzņēmējdarbības attīstīšanas un uzturēšanas procesā. Tas nozīmē, ka precīza kalibrēšana, mērījumi un testi, kurus veic saskaņā ar labāko praksi, mazina iespēju kļūdīties un mazina defektu iespējamību, uzlabo ražošanas kontroles izmaksas un veicina inovāciju attīstību. Tāpat arī akreditētas sertifikācijas institūcijas izdotie sertifikāti prezumējami kā atbilstoši oficiāliem standartiem un noteikumiem.

Būvniecības jomā prasību pēc akreditācijas nosaka likumdošana

Būvniecības jomā būvmateriālu kvalitātei un speciālistu kompetencei ir būtiska nozīme, tādēļ kvalitātes nodrošināšanas nolūkos plaši tiek izmantota akreditācija. Attiecībā uz būvniecības jomu prasība – atbilstības novērtēšanas institūcijai iegūt akreditāciju, ir ietverta gan Eiropas Savienības, gan nacionālajos normatīvajos aktos. Piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus, paredz nosacījumus tam, kā būvizstrādājumus laiž tirgū vai dara pieejamus tirgū, nosakot saskaņotus būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību izteikšanas noteikumus attiecībā uz to būtiskiem raksturlielumiem un par CE zīmes izmantošanu uz šiem izstrādājumiem. Saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem būvizstrādājuma Eiropas tehnisko novērtējumu izdod akreditēta tehniskā novērtējuma institūcija. Papildus kā piemēru var minēt nacionālajos normatīvajos aktos iekļauto prasību – sertificēt būvspeciālistus tikai akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijās.

Akreditācija apliecina, ka atbilstības novērtēšanas institūcija, kas sertificē būvizstrādājumus vai būvspeciālistus, inspicē būvniecībā izmantotās iekārtas, sertificē kompetentos darba aizsardzības speciālistus, testē dažādus būvizstrādājumus, vai kalibrē būvniecībā izmantojamos mērīšanas līdzekļus, ir novērtēta un atzīta par atbilstošu standartos vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tas, savukārt, vairo sabiedrības uzticību būvniecības nozarei kopumā.

Akreditācija palīdz celt kvalitāti būvniecībā

Pateicoties testēšanai, inspicēšanai un sertificēšanai, ko veikusi akreditēta institūcija, pasūtītāji, piegādātāji un ikviena būvniecības procesos iesaistītā puse var būt droša, ka būvprojekti tiks īstenoti efektīvi, būvniecības vide būs pārbaudīta un tiks izmantoti kvalitatīvi materiāli.

Laboratorijas tiek akreditētas būvniecības produktu, izejmateriālu, tehnisko materiālu, iekārtu, akustikas un gaisa noplūdes testēšanai. Testēšanas laboratorijas specializējas, piemēram, akustikas, masas, blīvuma, apjoma, spēka, griezes, spiediena, šķidrumu, temperatūras, mitruma testēšanā.

Akreditēta kvalitātes, vides, darba drošības un veselības, kā arī energopārvaldības sistēmu sertifikācija veicina atbilstošu procesu kontroli būvniecības uzņēmumos, nodrošinot efektīvu projektu īstenošanu, to ietekmes uz vidi un energoefektivitātes kontroli, kā arī drošu darba vidi būvniekiem. Arī akreditētas inspicēšanas institūcijas veic ar būvniecību saistītas kvalitātes pārbaudes, piemēram, spiedtvertņu, cauruļvadu, pacēlājiekārtu pārbaudes.

Akreditācijas sniegtā pievienotā vērtība ir atbalsts būvniecības sektoram, mudinot uzņēmējus īstenot virzību uz viedāku, tīrāku un drošāku būvniecību, pārliecinoties par darbaspēka drošību būvlaukumā, būvspeciālistu kompetenci, būvizstrādājumu un izejmateriālu kvalitāti un izcelsmi, ēku energoefektivitāti, projektu un arhitektūras kvalitāti, elektrības un gāzes tīklu drošu ierīkošanu un ēku ilgtspēju ilgtermiņā.

Patērētājiem pēc noteiktām prasībām novērtēti ražotāju un būvnieku pakalpojumi sniedz pārliecību par jaunu un esošu ēku un vispārējās infrastruktūras drošību, komerciālo un dzīvojamo ēku ilgtspēju, ietekmi uz vidi un energoefektivitāti.

Citās valstīs akreditācijas process rit līdzīgi

Citu valstu pieredze būvniecības jomā apliecina, ka arī citās valstīs akreditācijas process norit līdzīgi, kā tas šobrīd ir Latvijā. Tas ir saistīts ar to, ka esam EA Daudzpusējā atzīšanas līguma parakstītāji, līdz ar to arī prasības pret Latvijas akreditācijas sistēmu ir līdzvērtīgas prasībām, kas tiek izvirzītas Eiropas Akreditācijas kooperācijas biedriem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, līdzīga sistēma ir saistīta arī ar Eiropas vienoto tirgu, brīvu preču un darbaspēka kustību, tajā skaitā arī būvniecības jomā. Nacionālās akreditācijas institūcijas ES un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīs ir EA – Eiropas akreditācijas institūciju vienojošās organizācijas – biedri, kas nodrošina akreditācijas apliecību un ziņojumu atzīšanu Eiropas un pasaules tirgos.

Tas pats arī attiecās uz jau iepriekš minēto Regulu Nr. 305/2011 ( 2011. gada 9. marts ), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus, kā būvizstrādājumus laiž tirgū vai dara pieejamus tirgū, nosakot saskaņotus būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību izteikšanas noteikumus attiecībā uz to būtiskiem raksturlielumiem un par CE zīmes izmantošanu uz šiem izstrādājumiem. Regulas prasības attiecas uz visām ES dalībvalstīm, līdz ar to prasības ir vienotas un pieredze gan Latvijā, gan arī citās valstīs varētu būt līdzvērtīga.

Būvniecības jomā tuvākajā laikā iespējamas izmaiņas

Šobrīd ir dažādas izmaiņas, kas skar būvniecības jomu, piemēram, pavisam nesen LATAK mājas lapā publicēja aicinājumu piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par ES noteikumiem attiecībā uz izstrādājumiem, ko izmanto būvniecībā un infrastruktūras darbos. Būvizstrādājumu regulas (ES) Nr. 305/2011 mērķis ir gādāt, lai vienotais tirgus darbotos izstrādājumiem, kurus izmanto ēku būvniecībā un infrastruktūrā. Tāpēc būvizstrādājumu regula paredz noteikumus par būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību novērtēšanu un par novērtēšanas rezultātu paziņošanu, izmantojot visā ES lietojamu kopēju tehnisko terminoloģiju (ko galvenokārt veido saskaņoti Eiropas standarti un Eiropas novērtējuma dokumenti). Šīs apspriešanas rezultāti tiks izmantoti Komisijas novērtējuma un ietekmes novērtējuma ziņojuma un tam pievienotajā tiesību akta priekšlikuma sagatavošanā, ja novērtēšanā izkristalizēsies vajadzība mainīt ES noteikumus par būvizstrādājumiem. Līdz ar to var secināt, ka arī šajā jomā varētu tikt ieviestas izmaiņas.

Šobrīd aktuāls jautājums ir par ēku energoefektivitāti. Ēku energoauditu nodrošina personu sertificēšanas institūcijas pēc LVS EN ISO 50001 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2011)" standarta. Jaunais standarts ISO 45001:2018  "Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi", arī varētu būt gana interesants virziens, kurā lūkoties būvniecības nozares pārstāvjiem.

Tāpat speciālisti aicina paļauties uz akreditēto institūciju izdotajiem sertifikātiem, jo tiem ir augstāka uzticamība, kā arī pārliecināties, ka izvēlētie būvizstrādājumi atbilst prasībām un ir atzīti ES (ir nodrošināti ar CE marķējumu un ir apliecinājuma sertifikāts). Uzņēmējiem ir svarīgi izvēlēties inspicēšanas institūcijas, kas atbilst prasībām, lai viņi savā darba procesā būtu pārliecināti par tehniski precīzu rezultātu, uz kuru var paļauties. LATAK mājas lapā http://www.latak.gov.lv ir iespējams atrast visu nepieciešamo informāciju par akreditētajām institūcijām Latvijā un ārpus tās.

Materiāls sagatavots sadarbībā ar valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" speciālistiem.

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.