building.lv skaitļos

Lietotāji online26
Aktīvie uzņēmumi199
Nozares raksti32455
Kas jāņem vērā, laužot īres līgumu? : building.lv - par būvniecību Latvijā

Kas jāņem vērā, laužot īres līgumu?

Kas jāņem vērā, laužot īres līgumu?
Autors: CGAphoto/flickr.com

Īres līgums ir līgums, kas saista divas vai vairākas puses, pamatojoties uz līguma nosacījumiem. Dažreiz pēc īres līguma vai nomas līguma parakstīšanas īrniekam dažādu iemeslu dēļ var būt nepieciešams priekšlaicīgi atbrīvot īrēto vienību; tāpat arī izīrētājs noteiktos apstākļos var izbeigt īres līgumu. Kas tad īsti jāņem vērā, laužot īres līgumu?

Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma II nodaļas 3. pantu, dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. Savukārt dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz izīrētājs un īrnieks (II, 7. pants).

Īres līguma izbeigšana no īrnieka puses

Tā kā īre ir līgums, gan īrniekam, gan izīrētājam ir saistoši kā šī līguma nosacījumi, tā termiņš. Tas nozīmē, ka tas īrnieks ir atbildīgs par īres samaksu visā tā spēkā esamības periodā. Šim noteikumam gan pastāv izņēmumi, jo sevišķi, ja izīrētājs lauž vai pārkāpj īres līgumu.

Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 27. panta 1. punktu, īrnieks par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu rakstveidā brīdina izīrētāju vismaz vienu mēnesi iepriekš, ja dzīvojamās telpas īres līguma termiņš nepārsniedz 10 gadus. Īrnieks un izīrētājs var vienoties par garāku brīdināšanas termiņu, ja dzīvojamās telpas īres līguma termiņš pārsniedz 10 gadus. 27. panta 2 punkts nosaka, ka īrnieks var nekavējoties atkāpties no dzīvojamās telpas īres līguma, rakstveidā par to brīdinot izīrētāju, ja izīrētājs nepilda šā likuma 18. panta pirmajā vai trešajā daļā paredzētos pienākumus.

Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 28. pantu dzīvojamo telpu īres līgumu pēc izīrētāja iniciatīvas var lauzt tikai likumā noteiktajos gadījumos, piemēram, ja tiek bojāta dzīvojamā telpa vai māja vai citādi pārkāpti dzīvojamās telpas lietošanas noteikumi, tiek plānots nojaukt dzīvojamo māju vai veikt tajā kapitālo remontu (tajā pašā laikā netiek ierādīta cita līdzvērtīga dzīvojamā telpa).

Ja izīrētājs pārkāpj īres noteikumus, jo īpaši tos, kas saistīti ar īrnieka veselību un drošību (īrētās telpas nav apdzīvojamas), tam uzturoties īpašumā, īrnieks var uzteikt līgumu, nesniedzot iepriekšēju brīdinājumu. Tas var attiekties arī uz gadījumiem, kad dabas stihija vai būtiski bojājumi neļauj īrniekam palikt konkrētajā īpašumā.

Kas īrniekam jāņem vērā?

Ja īrnieks lauž nomas līgumu bez juridiski pamatota iemesla, izīrētājam ir tiesības vērsties pret to tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu, saskaņā ar līgumā atrunātajiem nosacījumiem.

Jāņem vērā, ka ar 2021. gada 1. maiju stājas spēkā 2021. gada 17. martā Saeimā pieņemtais jaunais Dzīvojamo telpu īres likums, kas cita starpā paredz jaunu kārtību īres līguma izbeigšanai un īrnieka izlikšanai no dzīvokļa, proti, šis proces stiek atvieglots, ja īrnieks savlaicīgi neveic dzīvojamās telpas īres maksu un citus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus (kavēto maksājumu apmērs pārsniedz divu mēnešu apmēru).

Dalies ar šo rakstu