Rīga apkures sezonai gatava, "RĪGAS SILTUMAM" daudz jaunu plānu nākotnei

Rīga apkures sezonai gatava,

Jaunā apkures sezona klauvē pie durvīm, un kā allaž daudziem rīdzeniekiem joprojām ir neatbildēti jautājumi par to, vai siltums dzīvokļos parādīsies laikus, vai visas sistēmas ir kārtībā. Par aktuālo šajā apkures sezonā un nākotnes plāniem Building.lv saruna ar AS "RĪGAS SILTUMS" valdes priekšsēdētāju Normundu Talci.

Ar kādām domām AS "RĪGAS SILTUMS" sagaida jauno apkures sezonu? Vai ir kādi būtiskāki jaunumi, kas šajā sezonā varētu ietekmēt arī pilsētas iedzīvotājus?

AS "RĪGAS SILTUMS" ir gatava 2012./2013.gada apkures sezonai un tā sāksies kā ik gadu, atsaucoties uz klientu pieprasījuma uzsākt siltumenerģijas piegādi. Lai nodrošinātu komfortablus apstākļus savā mājoklī, dzīvokļu īpašniekiem ir jāvēršas pie saviem apsaimniekotājiem ar lūgumu uzsākt apkures sezonu. Balstoties uz apsaimniekotāju lūguma, AS "RĪGAS SILTUMS" dod atļauju uzsākt apkures sezonu pie nosacījuma, ka nav parādu par patērēto siltumenerģiju.

Veiksmīgas apkures sezonas uzsākšanas galvenie priekšnosacījumi ir nokārtotas parādsaistības par jau patērēto siltumenerģiju, un atbilstoši sagatavots individuālais siltummezgls apkures sezonai. Lai mājokļos būtu mājīgi un arī siltumenerģija tiktu izmantota efektīvi, ir jāizmanto automatizēto individuālo siltummezglu regulēšanas iespējas, kas ir izbūvēti gandrīz visos Rīgas namos. Tie strādā automātiskā režīmā, ļaujot regulēt ēkas siltumenerģijas patēriņu atbilstoši klientu komforta prasībām un maksātspējai. Vēlamos parametrus nosaka ēkas apsaimniekotājs, vienojoties ar iedzīvotājiem. Ēkas apkures sistēmā iespējams regulēt nepieciešamo apkures temperatūras režīmu noteiktam laika periodam – diennaktij, nedēļai, atbilstoši vēlamajai iekštelpu temperatūrai. Āra gaisa temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, siltummezgls izslēdzas, vai gluži pretēji - ieslēdzas. Lai drēgnajās rudens dienās mājoklī būtu komfortabli, siltummezgli ļauj regulēt siltuma padevi apkures sistēmā pat dažas stundas dienā.

Jautājumus par apkures sezonas uzsākšanu, tās beigšanu un izvēlētiem siltumenerģijas taupības režīmiem izlemj dzīvokļu īpašnieki, savu nostāju paužot apsaimniekotājam.

Kādā tehniskajā stāvoklī patlaban ir "RĪGAS SILTUMA" maģistrālie tīkli? Kas paveikts šajā vasarā un ko plānots darīt tuvākajā laikā?

AS "RĪGAS SILTUMS", paaugstinot siltumapgādes drošību un samazinot siltumzudumus siltumtīklos, ik gadu plāno siltumtīklu remontdarbus, tādējādi samazinot apkures sezonā iespējamo siltumtīklu bojājumu skaitu.
Šajā gadā, gatavojoties apkures sezonai, veikta virkne dažādu sagatavošanās darbu. Veicām siltumavotu un siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes. Hidrauliskās pārbaudes ir visefektīvākā metode, kas ļauj pārliecināties par siltumtīklu drošību, samazinot apkures sezonā iespējamo siltumtīklu bojājumu skaitu. Šogad vasaras periodā veiksmīgi tika veiktas visas 19 paredzētās siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes.

AS "RĪGAS SILTUMS" maģistrālo un sadales tīklu plānotie remontdarbi tiek veikti saskaņā ar remontdarbu veikšanas grafiku. Šobrīd no plānā paredzētā siltumtīklu rekonstrukcijas apjoma, kas ir ap 11 km siltumtīklu, celtniecības un montāžas darbi ir veikti aptuveni 99% apmērā. Līdz septembra beigām tiks pabeigti vērienīgi siltumtīklu maģistrāles rekonstrukcijas darbi Brīvības gatvē, nomainot esošos cauruļvadus ar jauniem rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, kuri tiks izbūvēti bezkanāla tehnoloģijā. Lai klientiem nodrošinātu karstā ūdens padevi maģistrāles rekonstrukcijas laikā, tika izveidoti pagaidu pieslēgumi. Rekonstruējot šo maģistrāli, Rīgas pilsētas siltumenerģijas lietotājiem tiks nodrošināta droša un kvalitatīva siltumapgāde.

Lai nodrošinātu siltumenerģijas lietotājus ar drošu un kvalitatīvu siltumenerģiju, AS "RĪGAS SILTUMS" apkalpē esošām ēkām veic ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu sagatavošanu, tai skaitā, siltummezglu, ēku apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu sagatavošanu. Uz šī gada 31.augustu no AS "RĪGAS SILTUMS" apkalpē esošajiem 3 676 siltummezgliem nākamajai apkures sezonai ir sagatavoti 3 232, vai gandrīz 88% un līdz 2012.gada 1.oktobrim apkures sezonai tiks sagatavoti visi siltummezgli.

Kas paveikts energoefektīvo risinājumu jomā? Patlaban tiek īstenoti projekti siltumcentrālēs "Zasulauks" un "Ziepniekkalns". Vai šādi projekti varētu tikt veikti arī citās Rīgas vietās un kādi ir priekšnosacījumi to īstenošanai?

Mēs turpinām modernizēt siltumapgādes sistēmu Rīgā, lai paaugstinātu uzņēmuma efektivitāti, siltumapgādes drošību un samazinātu dabasgāzes ietekmi uz siltumenerģijas tarifu, kas dos iespēju nākotnē samazināt siltumenerģijas tarifu. AS "RĪGAS SILTUMS" nākotnē plāno palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru uzņēmuma kurināmā bilancē līdz 20 %, kas būtu sasniedzams, realizējot divus iesāktos zaļos attīstības projektus siltumcentrālēs "Zasulauks" un "Ziepniekkalns". Prognozējams, ka pēc siltumcentrāļu "Zasulauks" un "Ziepniekkalns" nodošanas ekspluatācijā, uzņēmuma siltumenerģijas tarifs varētu samazināties vidēji par 3 %, ņemot vērā pašreizējās kurināmā izmaksas. Siltumcentrāles "Ziepniekkalns" un "Zasulauks" plānots nodot ekspluatācija 2013.gada 1.pusgadā.

Plānots siltumcentrālē Daugavgrīva uzstādīt biokurināmā ūdens sildāmo katlu ar 5 MW siltuma jaudu. Realizējot šo projektu, tiks samazināts fosilā kurināmā apjoms, palielinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru (koksnes šķeldu) un tādējādi AS "RĪGAS SILTUMS" siltumenerģijas ražošana kļūs vel zaļāka.

Mūžīgais parādnieku jautājums - kāda pieredze gūta un kādi risinājumi tiek piedāvāti? Vai situācija ir mainījusies uz labo pusi?

Esam pateicīgi un augstu vērtējam sadarbību ar tiem klientiem, kuri, neraugoties uz pietiekami sarežģīto ekonomisko situāciju, ir norēķinājušies par saņemto pakalpojumu, tādējādi nodrošinot ēku iedzīvotājus ar drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi. 2011./2012.gada apkures sezonā izrakstīto rēķinu nomaksas procents, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, nav būtiski mainījies, bet ir pat par 1,1 procentpunktu labāks.

Vasaras mēnešos tiek dzēsti aizkavētie ziemas maksājumi un tieši pēdējos mēnešos vērojamas pozitīvas tendences parādu norēķinos. Parādsaistības par patērēto siltumenerģiju pēc apkures sezonas beigām ir samazinājušās uz pusi un parādsaistības ik dienu turpina samazināties. Parāds uz šā gada 1.septembri par iepriekšējā apkures sezonā patērēto siltumenerģiju ir nedaudz virs 6 miljoniem latu.

Lai nodrošinātu izrakstīto rēķinu par patērēto siltumenerģiju apmaksu AS "RĪGAS SILTUMS" darbinieki veic nepārtrauktu problemātisko klientu monitoringu, brīdinājumu vēstuļu izsūtīšanu, kā arī telefoniski atgādina lietotājiem par nepieciešamību veikt norēķinus par patērēto siltumenerģiju. Jau otro apkures sezonu AS "RĪGAS SILTUMS" praktizē informatīvo vēstuļu izsūtīšanu to dzīvokļu īpašniekiem, kuru ēku apsaimniekotāji ilgstoši neveic samaksu par patērēto siltumenerģiju.

Gribētos cerēt, ka ēku apsaimniekotāji kopā ar dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem spēs organizēt darbu, apmaksās aizkavētos maksājumus un nodrošinās savlaicīgu apkures pieslēgšanu ēkām.

Kādas kopumā ir centralizētās siltumapgādes priekšrocības?

AS "RĪGAS SILTUMS" ir lielākais centralizētās siltumapgādes uzņēmums Latvijā un Baltijas valstīs, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali, realizāciju, siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgu ražošanu koģenerācijas stacijās, siltumtīklu un siltumsistēmu apkalpošanu Rīgas pilsētā. Tādējādi nodrošinām drošu, nepārtrauktu, ekonomiski pamatotu un konkurētspējīgu siltumenerģijas piegādi Rīgas pilsētā.

Salīdzinot ar citiem siltumapgādes veidiem, centralizētajai siltumapgādes sistēmai ir vairākas priekšrocības. Viena no galvenajām priekšrocībām ir viszemākais kaitīgo izmešu līmenis, ko panāk, minimizējot kurināmā patēriņu un realizējot pasākumus izmešu samazināšanai siltuma ražošanas procesā, izmantojot modernas sadedzināšanas tehnoloģijas un dūmgāzu attīrīšanas ierīces. Centralizētajai siltumapgādes sistēmai ir visaugstākā kurināmā izmantošanas efektivitāte, izmantojot iekārtas ar augstu lietderības koeficientu un maksimāli ražojot siltumu koģenerācijas procesā (vienlaicīga elektroenerģijas un siltuma ražošana). Avārijas gadījumiem mūsu uzņēmums ir nodrošinājies ar vairākiem kurināmā veidiem, lai, piemēram, dabasgāzes piegādes traucējumu gadījumā, nodrošinātu siltuma ražošanu.

Centralizētajai siltumapgādes sistēmai ir visaugstākā siltumapgādes drošība, ko garantē akciju sabiedrībā pielietotās tehnoloģijas un modernās siltumtehniskās iekārtas, tajā skaitā arī automatizēti individuālie siltummezgli un iespēja individuālajos siltummezglos ieregulēt pašu izvēlētu iekštelpu apkures un karstā ūdens padeves režīmu noteiktam laika periodam, piemēram, diennaktij vai nedēļai neatkarīgi no āra apstākļiem.

Lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu ēkās, siltumenerģijas lietotāji, kuriem ir uzstādīti automatizēti siltummezgli, var nodrošināt sev atbilstošus komforta apstākļus, izmantojot sekojošus siltuma izlietošanas režīmus: automātiska karstā ūdens temperatūras pazemināšana nakts stundās līdz lietotājiem vēlamajai temperatūrai; automātiska apkures temperatūras pazemināšana nakts stundās; automātiska gaisa temperatūras pazemināšana telpās brīvdienās un svētku dienās (skolās, administratīvajās ēkās utt.) līdz lietotājiem vēlamajai temperatūrai.

Paldies par sarunu!

Informācijai:

AS "RĪGAS SILTUMS" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir vairāk nekā 890 kilometri, no kuriem 74% atrodas AS "RĪGAS SILTUMS" īpašumā.


 

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.