SIA MV project: "Strādājam Latvijai!"

SIA MV project:

Kāda ir Jūsu uzņēmuma rašanās vēsture?SIA "MV project" izveidots 2004. gada jūnijā ar mērķi izdot Būvdarbu izcenojumu katalogu (BIK). Ideja par BIK izveidi radusies augstakās kvalitātes kategorijas sertificētam būvinženierim  Viktoram Puriņam jau 2002. gadā, kad būvniecības tirgū tika novērots dempings. Lai šo problēmu mazinātu un censtos izskaust, būvniecībā sāka izmantot un piemērot Krievijas AO MЦЦС «Мосстройцены», 1999. gada izdevumu.  

 

2003. gadā, vēl pirms iestāšanās Eiropas Savienībā iegādāti vairāki Eiropas valstu, galvenokārt Lielbritānijas, būvizmaksu katalogi. Pirmais iegādātais Lielbritānijas katalogs bija "Wessex" (20. izdevums). Minami arī tādi katalogi, kā "Laxton's", "Spon S", Griffiths (53. izdevums), European Construction Costs Handbook, arī kaimiņu Lietuvas uzņēmuma Sistela katalogi.


Tulkojot un analizējot visus iepriekš minētos katalogus un piesaistot tā laika būvniecības speciālistus un pedagogus tādus, kā Rīgas Tehniskās universitātes Dr. oec., asoc. profesoru Albertu Zvejnieku, Rīgas Tehniskās universitātes Dr. sc. ing. Aivaru Jurjānu , restaurācijas darbu sertificētu speciālistu Zigurdu Mendi - sertifikātu Nr. 20-3581, 20-2761, elektrotehnisko darbu speciālistu Raiti Teivānu - sertifikāti Nr. 20-4500, 20-2493, inženiertīklu SGŪTIS būvinženieri Vilni Zvaneru - sertifikāti Nr. 50-1768, 50-1769, kā arī ekonomisti Mg. Oec. Daci Penku-Šēniņu, tika sagatavots un 2005. gada 25. novembrī izdots pirmais BIK izdevums.


Paralēli darbam pie kataloga tika domāts arī par tāmēšanas programmas izveidi, kas ietvertu gatavu datu bāzi pa darbu veidiem un paātrinātu procesu, sastādot cenu piedāvajumus (tāmes). Tāpēc atšķirībā no ārvalstu katalogiem, BIK veidots ar augstu detalizācijas pakāpi, kas, izmantojot elektronisko tāmēšanas sistēmas versiju "eBIK", ļauj ērti izvēlēties nepieciešamo darba aprakstu, ierakstīt sistēmā vajadzīgo apjomu un īsā laikā sastādīt lokālo tāmi.
Pirms kataloga izdošanas 2005. gada 18. maijā tika saņemta Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra K. Gerharda vēstule "Par kataloga izmantošanas iespējām", kurā katalogu ieteikts izmantot valsts un pašvaldību iepirkumu konkursos.


Turpmākajos gados, piesaistot vairākus uzņēmumus, kas specializējušies atsevišķu darbu veidu veikšanā, piemēram, SIA "Eva-Serviss" (apkure, ūdensapgāde un kanalizācija), SIA "Knauf" (reģipša konstrukciju risinājumi – starpsienas, griesti, apmetuma un grīdas ģipša javas u.c. materiāli), SIA "8 CBR" (tehnikas noma un ceļu būvniecība), AS "BMGS" (pāļi un hidrotehniskie darbi), SIA "Friteks" (vedināšana un kondicionēšana), AS "Severstaļlat" (dažādi metāla zstrādājumi) un daudzus, daudzus citus (šobrīd jau vairāk kā 140), BIK kļuvis apjomīgāks un pilnīgāks. Šogad esam sagatavojuši un izdevuši jau 6. izdevumu "BIK 2010".


Pēc pirmo divu BIK izdevumu iznakšanas Ekonomikas ministrija izstrādāja un Ministru Kabinets pieņēma LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".
Kopš 2007. gada klientiem tiek piedāvāta arī elektroniskā tāmēšanas sistēmas versija "eBIK" pa darbu veidiem, kas ļauj ērti un ātri datorā veidot lokālās tāmes – atbilstošas LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", izmantojot BIK vai klienta izveidotās nomenklatūras.

Interesantākie, lielākie, pamanamākie objekti?
Mūsu uzņēmuma pirmais uzdevums bija izveidot Būvdarbu Izcenojumu Katalogu. Tā uzturēšanā un attīstībā regulāri tiek investēti darbs un līdzekļi. Tāpat, iespēju robežās, ņemam vērā klientu vēlmes un vajadzības, pilnveidojot un paplašinot katalogu. "BIK" mērķauditorija ir jebkurš būvniecības uzņēmums, kas nodarbojas ar vispārējo būvniecību, ārējo un iekšējo inženiertīklu izbūvi, tāmēšanu, namu apsaimniekošanu, pasūtījumu un piedāvājumu izmaksu kontroli u.c.


Sadarbojoties ar Latvijas būvniecības materiālu vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem, kā arī speciālistiem savās nozarēs, esam aprakstījuši un noteikuši cenas vairāk nekā 7500 pozīcijās  būvdarbiem. Materiālu un mehānismu izmaksu datu bāzi regulāri atjaunojam un uzturam online vidē. Darbu pozīcijas ik gadu pārskatam un, ja nepieciešams, koriģējam vai/un veidojam jaunas.


2009. gadā esam arī izstrādājuši un aktualizējuši Analītisko Būvizmaksu Katalogu ("ABIK") ar mērķi nodrošināt ES Kohēzijas fonda un struktūrfondu projektu efektīvu un iespējami ticamu plānošanu, sniedzot aptuvenu novērtējumu par to, cik izmaksā, piemēram, 1 kvadrātmetra ēkas izbūve. ABIK satur 47 etalonprojektus dažādiem būvju veidiem (dzīvojamās ēkas, rūpniecības tipa ēkas, slimnīcas, ceļi un tilti, inženiertīkli u.c.), kas veidoti kā tehniski ekonomiskie aprēķini (aptuvenā tāmēšana), pamatojoties uz dažādu ministriju iesniegtajām, no citiem reāliem projektiem iegūtām tāmēm un arī mākslīgi izveidotām tāmēm, kas balstītas uz reālu projektu apjomiem. Šajos projektos ietilpst darba algu, materiālu, mehānismu, transporta, aprīkojumu un iekārtu u.c. izmaksas, kas ir paredzamas visu, ar objektu saistīto darbu izpildei līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

Kāds ir uzņēmuma darbinieku sastāvs? Vai tiek sekots līdzi viņu izaugsmei un profesionalitātei?

SIA "MV project" ir neliels uzņēmums, taču izglītoti, radoši un mērķtiecīgi darbinieki ir mūsu veiksmes drošākais pamats:
* valdes loceklis un "BIK" projekta vadītājs, augstakās kvalitātes kategorijas sertificēts būvinženieris Viktors Puriņš;
* uzņēmuma valdes priekšsēdētājs un informācijas tehnoloģiju speciālists Māris Puriņš;
* būvniecības ekonomiste, Rīgas Tehniskās universitātes Uzņēmejdarbības un vadības fakultātes absolvente Alda Krieva.


Uzņēmuma vadība vienmēr ir atbalstījusi un radījusi piemērotus apstākļus savu darbinieku profesionālās izaugsmes nodrošināšanai, kā arī sekmīgam izglītošanās procesam. Strādājot uzņēmumā, tā darbinieki ir ieguvuši 2 bakalaura grādus un aizstāvēts viens maģistra darbs. Ik gadu vairākiem studentiem, tiek dota iespēja praktizēties SIA "MV project" un iepazīties ar tā darbību, kā arī praktiski piedalīties projektu īstenošanā. Laika gaitā izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Kādi ir uzņēmuma darbības veidi? Lūdzu, raksturojiet tos plašāk.

Galvenais uzņēmuma uzdevums ir aktualizēt un turpināt paplašināt Būvdarbu izcenojumu katalogā (BIK) esošo informāciju, kā arī samazināt kataloga sagatavošanas laiku. Esam ņēmuši vērā klientu lūgumus un katalogu, sākot ar 2009. gadu, lai tas būtu ērtāk lietojams un pieejamāks plašākam klientu lokam, sadalījuši 4 daļās: "Vispārceltnieciskie darbi", "Iekšējie inženiertehniskie darbi", "Ārējie inženiertehniskie darbi" un "Labiekārtošanas darbi". Visu šo gadu laikā "BIK" arvien attīstījies, pilnveidojis un audzis. Tāpat arī nostabilizējies jau pastāvīgu klientu loks, kā arī tiek piesaistīti jauni produktu un pakalpojumu lietotāji.


Paralēli darbam pie "BIK" un "eBIK", SIA "MV project" nodarbojas arī ar tāmju ekspertīžu veikšanu, izmantojot šo katalogu un pamatojoties uz jau iepriekš minētā LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kartība" prasībām.


Uzņēmums organizē arī "eBIK" apmācības jaunajiem vai jau pieredzējušiem tāmētājiem, izcenojumu kontroles funkciju veicējiem un citām ieinteresētām gan fiziskām, gan juridiskām personām. Apmācības sevī ietver teorētisko un praktisko zināšanu nodošanu par elektroniskās tāmēšanas sistēmas versijas  "eBIK" iespējām un funkcijām, sastādot un pārbaudot tāmes.


Šī brīža tirgus situācija Jūsu darbības lauciņā? (konkurence)


Vispārējā situācija būvniecības nozarē tieši ietekmē arī SIA "MV project" darbību. Protams, jūtam pieprasījuma kritumu pēc mūsu produktiem un pakalpojumiem. Tomēr tas ir dzinulis, kas liek meklēt jaunus veidus un iespējas, kā izdzīvot esošajā ekonomiskajā situācijā, kā nepazaudēt savus mērķus, kā mainīties, lai augtu un attīstītos. Šī situācija ir likusi iemācīties maksimāli optimizēt uzņēmuma izmaksas, kā arī skaidri definēt prioritātes.


Par konkurenci tieši mūsu uzņēmuma lauciņā spriest ir visai sarežģīti, jo piedāvājam unikālu produktu Latvijas tirgū - "BIK". Taču, lai cik īpašs arī nebūtu piedāvātais produkts, ar to vien nepietiek, lai uzņēmums spētu izdzīvot. Tāpēc piedāvājam arī citus pakalpojumus, piemēram, tāmju ekspertīzes. Šis pakalpojums aktuāli ir tiem klientiem, kam rūp lietderīga un pamatota līdzekļu izlietošana, novēršot krāpniecības riskus, kas saistīti ar nepamatotu un neatbilstošu (gan pārāk lielu, gan nepamatoti zemu) būvniecības izmaksu noteikšanu no būvnieku puses.


Kādas ir pēdējā laika aktualitātes uzņēmumā? (jauni produkti, jaunas tehnoloģijas, pārmaiņas uzņēmuma darbībā u.tml.)


Pēdējā SIA "MV project" novitāte ir elektroniskās tāmāšanas sistēmas versijas "eBIK" apmācības. Tajās klienti iemācās praktiski strādāt ātrāk un efektīvāk izmantojot jaunākās tehnoloģijas tāmēšanas procesā.


Šobrīd strādājam pie jaunumiem, kas jāiekļauj būvdarbu izcenojumu katalogā "BIK 2011", lai celtu tā pievienoto vērtību. Kā arī mērķtiecīgi plānojam un pamazām realizējam pasākumu virkni, ar kuru palīdzību plašāk iepazīstinām sabiedrību ar sevi, saviem produktiem un pakalpojumiem.


Par vienu no saviem nākotnes mērķiem esam izvirzījuši sadarbības veidošanu ar augstākās izglītības iestādēm, kas sagatavo jaunos būvniekus, inženierus un citus būvniecības speciālistus, lai šo iestāžu mācību procesā ieviestu jaunākās tehnoloģijas tāmēšanas jomā, tadējādi paaugstinot jauno speciālistu produktivitāti un redzesloku, strādājot e-vidē.


Kā jūs raksturotu sava uzņēmuma klientus?


SIA "MV project" klienti ir gan būvniecības uzņēmumi, gan valsts un pašvaldību iestādes, kā arī namu apsaimniekotāji. Tie lielākoties ir tāmētāji, pasūtītāji būvuzņēmēji. Tie, kuriem ir svarīgi noskaidrot iecerētā objekta izmaksas, tām atbilstošo, sagaidāmo darbu kvalitāti.

Kas būtu jādara, lai valsts izietu no krīzes (Ja Jūs būtu galvenais lēmējs)?


Lai Latvija izietu no krīzes, manuprāt, jāsāk ar atbildīgu attieksmi katram individuāli pret savu darbu, sevi, ģimeni un cilvēkiem mums apkārt. Tikai tad varam prasīt godīgumu no citiem, no valsts. Ir jāuzņemas atbildība par kļūdām, tai skaitā savām personīgajām un jāmācās no tām. Nav pieļaujama noziedzīgu nodarījumu nesodīšana.


Attiecībā uz būvniecības jomu, manuprāt, nepieciešamas veikt virkni būtisku reformu, lai nodrošinātu lietderīgu un pamatotu ES, valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojumu:
1. Konsolidēt būvniecības aktivitātes vienā ministrijā ar vienotiem konkursu kritērijiem, nepieciešamo dokumentāciju un vērtēšanas kārtību.
2. Tāpat jānodrošina, ka konkursus nav iespējams uzvarēt būvniekiem ar piedāvājumiem, kuri ir neadekvāti augsti vai zemi. Tieši šī aspekta dēļ savulaik nolēmām izstrādāt BIK - lai tas kļūtu par "lakmusa papīru" šādu būvniecības izmaksu pozīciju identificēšanai.
3. Konkursos jaizvertē un jāpiešķirt uzvaru saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam ilgtermiņā.


Atbildes uz jautājumiem sniedza SIA "MV project" kolektīvs

Vairāk informācijas par firmu skatīt SIA "MV project" mājas lapā:
http://www.mvproject.lv

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.